1330. Poselství Matky Spásy ze dne 12. října 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

DEN PÁNĚ PŘIJDE V NEJMÉNĚ OČEKÁVANÉM OKAMŽIKU


Milovaní lidé mého Syna:

Mé děti se stále modlí, snažně prosí a svědčí o mém Synu svým jednáním a činy. Nezapomeňte: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení" [Lk 2, 14].

Ďábel se raduje z třenic dětí mého Syna, ze sporů bratrů s bratry…

Ďábel vás rád staví proti sobě, je mu potěšením nenápadně ovládat mysl mých dětí a udržovat vás v negativních myšlenkách proti těm, kdo slouží v domu mého Syna.

Uvědomte si, že den Páně přijde v nejméně očekávaném okamžiku, ve dni a hodině, kterou nikdo nezná, jako zloděj v noci [Mt 24, 44; 50].

Jménem svého Syna jsem poslala věrné muže, aby jim řekli, co se stane, a stejně jako v minulosti jimi pohrdají, soudí je, urážejí a pomlouvají stejným jedem jako v minulosti.

Moje pravé nástroje jsou zrazeny, jako byl můj Syn.

A… kdo vás zpraví o Tom, který přijde?

Zlo vychází z úst arogantního muže proti těm, které dům Otce poslal, aby se stali hlasateli událostí, aby se lid mého Syna mohl v duchu připravit. A mzda je stejná jako v minulosti, lidé mého Syna za dobro platí zlem.

Nástroje jsou lidská stvoření, která se postupně proměňují a ti, kdo je soudí, by chtěli, aby byli svatí. Jsou však svatí ti, kdo je sami soudí?

Můj Syn požehnal svým skutečným nástrojům, dívá se na ně s něhou a porozuměním. Čím více jsou napadáni, tím více milostí jim dává, aby mohli pokračovat.

Můj Syn byl pomlouván…
Co se stane jeho následovníkům?

Podívejte se kolem sebe, pohleďte očima lásky, jaký je postoj opravdového křesťana, neboť: "Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje" [Mt 12, 30].

Lidé se vzpírají v tomto obtížném, velmi těžkém čase, vzhledem k blízkosti naplnění Knihy Zjevení pro celé lidstvo. Odvrátili se od mého Syna a hrstka spravedlivých, kteří zůstali, je znečištěna zlobou ďábla, která vydává dobré za špatné, a to, co je špatné, má být viděno jako dobré, což přináší nesprávné soudy, vedené Satanem.

Pokoj je v této době zásadní, abyste si navzájem neubližovali. Ti, kdo zůstávají jednotní, se chrání navzájem, odvracejí se od věcí světa, od hříchu a obracejí se k životu v Duchu svatém.

Lidská stvoření se vrhla do svého šílenství a zavřela dveře před varováním Boží vůle, nepřipravují se, pokračují ve svém životě, jakoby se nic nedělo…

Příroda dává člověku signály, aby viděl, že se všechno změnilo, ale člověk pokračuje, jakoby se nic nestalo, tápe ve tmě, klopýtá znovu a znovu, plazí se jak had. To je důvod, abyste přešli od plazení k tomu, abyste mohli stoupat do výšek a po této proměně byli hodni být součástí lidu mého Syna, ale musíte se změnit TEĎ!

Každý, kdo žije v dobru, praktikuje dobro vůči svým bratrům, ale ten, kdo žije ve zlu, vidí zlo ve všem, soudí a své bratry zraňuje. Přiveďte ty, kdo zabloudili, sjednoťte se s Boží vůlí.

Musíte se živit Tělem a Krví mého Syna, náležitě připraveni, abyste mohli stoupat k duchovním výšinám, jako stvoření dobra, litující všeho zla, které jste učinili, a připravení činit dobro.

Kolik jen bolesti prožije tato generace…!
Kolik jen nářků a kolik útoků bez příměří…!
Kolik hořkosti najdou lidé všude…!

Země se bude třást jako nikdy dřív, vulkány budou hořet, vody očistí člověka, vichry se objeví bez varování, myšlenky mých dětí svedených zlem budou působit proti jejich bratrům, protože mají málo lásky a žádnou víru ve věci mého Syna. To vše, abyste se mohli obrátit dřív, než budete zcela ztraceni.

Modlete se, mé děti, modlete se, bouře vyjde z církve mého Syna a smete mnoho nevěřících.

Modlete se, mé děti, modlete se svatý růženec a vzdělávejte se, abyste nepadly do spárů Zlého, rostly v Duchu a staly se stvořeními dobra. Přineste plody věčného života.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední Ameriku, Itálii, Holandsko a nezapomeňte se modlit za Argentinu.

Lidstvo je ve zmatku, protože vůdci lidstva se vrhli kupředu k ovládnutí celého lidstva.

Zlý a jeho nohsledi chtějí lidstvo vlastnit a následovně je pohltit novou nemocí.

Vy, mé děti, uchovejte si neotřesitelnou víru. Andělské legie vás ochraňují, obrácený syn je světlem, které přitahuje Andělské legie.

Modlete se, změňte se, staňte se stvořeními pokoje a dobra, neodplácejte dobro zlem, buďte vděční.

Modle se za sebe, modlete se za vaše obrácení, modlete se, abyste nevrávoraly.

Nebojte se:

JSEM ZDE, ABYCH VÁS CHRÁNILA.
NEOPUSTÍM VÁS.

Miluji vás, žehnám vám.

Matka Maria
zpět