1331. 16. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBRÁTILA SE PROTI MNĚ


Byla jsem dnes večer doma a náhle hluboký smutek naplnil mého ducha. A protože jsem si nebyla jistá, co to znamenalo, šla jsem se modlit a dotázat se na to Pána.

Mnoho změn přichází do národa Ameriky, a nebudou dobré. Jak víte, má ruka soudu je nad tímto národem a i když ti, kdo mají moc, se pokusí napravit, co je špatné, nebudou toho schopni, protože za tím budu Já. Žádný člověk nebo národ se nemohou postavit proti mé obrovské moci.

Už dlouho hříchy tohoto národa přicházely přede Mne a staly se Mi zápachem. Národ lidu, jenž kdysi hlásal mé jméno, se nyní pokouší Mě odvrhnout daleko od své země, ale nedokáže to, protože Já budu soudit všechny v jeho hranicích, kteří se pokoušejí to udělat, a vy uvidíte je padnout – jednoho po druhém. To, co kdysi bylo moje, Mi nikdy nemůže být skutečně vzato, i když se může samo odcizit ze svého rozhodnutí.

Moji lidé už dlouho volali o smilování a změnu. Změna přichází, moji lidé, i když to nebude změna, po které jste toužili. V té době vyliju milosrdenství na mé vlastní. Hranice mezi mým lidem a těmi, kdo patří světu, uvidí jasně všichni, stejně jako tomu bylo v Egyptě v čase faraóna.

Jednou jsem učinil Ameriku silnou proti jejím nepřátelům, ale ona se obrátila proti Mně, Mocnému z Izraele. Nyní posílím její nepřátele proti ní, ale moje milosrdenství spočine na mých dětech.

Ježíš


Ex 8, 17-19
17: Jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, i ta půda, na které žijí.
18: Ale zemi Gošen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země.
19: Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra.

Jr 34, 20: Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu.
zpět