1332. 17. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2009.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÍTEL BUDE PRONÁSLEDOVAT MÉ LIDI TAK BLÍZKO, ŽE UCÍTÍ JEHO DECH


Ano, přijde k mým lidem čas, kdy nepřítel je bude pronásledovat v tak těsné vzdálenosti, že na šíji ucítí jeho horký dech. Čas, kdy si nikdo nebude jist, co má dělat, všichni budou mít strach a mnozí zemřou ve svém ohromení, až má mocná ruka soudu se napřáhne proti lidem tvrdého srdce a zlých cest přede Mnou. Tito lidé se neobrátili ke Mně, ale naopak, odvrátili se ode Mne a zabývají se svým vlastním potěšením, a ne mým. Ano, a Já jim dám plody jejich činů. Dám jim odměnu bezbožných. Neboť odměnou za hřích je vždy smrt.

Smrt a zkáza přijde v noci k těm, kdo se nebojí Mne, ani mého svatého jména, říká svatý z Izraele. Nic nebude dost silné, aby je zachránilo z mé obrovské moci, neboť nikdo není silnější než Já.

Varoval jsem je, poslal jsem své proroky, aby jim oznámili mou nespokojenost s jejich zkaženými způsoby a varovali je před tím, co přijde, ale málo jich poslouchalo a ještě méně se odvrátilo od svých cest.

Nyní k tomuto národu přichází temnota, temná doba, temné hodiny, které se nad ním rozprostřou bez konce, neboť jeho zkaženost je velká a vynořila se přede Mnou.

Kde jsou moji přímluvci? Kde jsou moji modlitební válečníci? Kde jsou moje pomazané děti, které jsem zavolal pro čas, jako je tento? Proč nepláčou a netrpí pro tento národ? Proč nekřičí ke Mně "Abba" o spásu pro ztracené? Proč jdou svými veselými cestami a ignorují Mě, dokud ode Mne něco nepotřebují?

Říkám vám, že Mě nenajdou v jejich hodině nouze. Mnozí budou říkat "Pane, Pane", ale Já jsem je nikdy nepoznal a můj Duch je v této hodině nezachrání, neobrátí-li se nyní ke Mně.

Má trpělivost zeslábla a začal jsem být unavený těmito pyšnými lidmi, kteří říkají, že jsou moji, ale nejednají jako Já.

Ježíš


Jr 7, 20, 23-24
20: Proto praví Panovník Hospodin toto: "Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vylije na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne."
23: Přikázal jsem jim jedině toto: "Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře."
24: Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mně zády, a ne tváří.

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
22: Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane", což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?
23: A tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti."


Poznámka překladatele:
Styl tohoto poselství byl přizpůsoben stylu všech ostatních poselství.

zpět