1333. 18. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AMERIKA SE MUSÍ SKLONIT


V čase ranní modlitby ke mně mluvil Pán o trávení více času pro přímluvy za ztracené a o modlitbě obecně.

Řekni mým lidem, že se brzy vrátím. Pro některé dřív než pro jiné.

V tom okamžiku, kdy Pán mluvil, jsem v duchu viděla události jako havárie automobilů – druhy věcí, které berou život náhle a bez varování.

Má mocná ruka soudu je nad zkaženým národem Ameriky, národem pokrytým špínou a nasáklým nevinnou krví, národem, jehož hřích je zápachem v mých nozdrách, národem, jenž se chlubí svými ohavnostmi.

V této chvíli jsem v duchu uviděla Ameriku v podobě laciné a uboze vyhlížející ženy, jež dávala znamení svým prstem. Její rty byly zářivě namalovány a zdálo se, že v ní není žádná ctnost.

Udeřím ji ranou, na kterou nikdo nezapomene a z níž se nikdy zcela nevzpamatuje.

Pán mi v duchu ukázal, že Amerika jde ve stopách Lucifera – povýšila se na boha pro ostatní národy.

Oddává se uctívání králů jiných národů, a to se Mi hnusí! Udeřím ji ohněm a hladomorem a nemocemi, a ona se také bude muset sklonit před Svatým z Izraele.

Nemyslete si, že se můžete zachránit.

Jen mé vybrané ochráním před tím, co přijde. Hledejte mou tvář, povedu vás, abyste mohli být zachráněni vy i vaše domácnosti.

Ježíš


Jr 50, 31-32
31: "Chystám se na tebe, opovážlivče! je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. Už přišel tvůj den, čas, kdy tě ztrestám.
32: Klopýtne opovážlivec, padne a nebude nikoho, kdo by ho pozvedl. V jeho městech zanítím oheň a ten pozře celé jeho okolí."

Jl 2, 3: Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze.

Ez 14, 13: Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek.

De, 28-21
20: Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21: Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.

zpět