1340. 24. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. září 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJI LIDÉ NEJSOU PŘIPRAVENI


Moji lidé nejsou připraveni na to, co do této země přichází. Byli nedbalí v hledání Mne, v usilování poznat mé Slovo. Mnozí tím jdou každý den a sotva Mi dovolí vstoupit do jejich myšlenkového života.

Moji lidé, musíte Mě hledat teď, zatímco je ještě čas. Ti z vás, kteří to neučiní, jsou ve vážném nebezpečí, neboť váš nepřítel vás má na mušce.

Nepřítel zacílil na celý můj lid, ale když Mě každý den hledáte, budou jeho plány zmařeny.

Vy, kdo odmítáte Mě hledat v těchto posledních hodinách před soudem, budete pro něj snadnou kořistí.

Mnohokrát jsem vás varoval před jeho plány vás zničit, ale vy stále odmítáte naslouchat a poslechnout můj hlas. Když neposloucháte má varování, budete vskutku obětí své pošetilosti.

(Když Pán vyslovil tuto poslední větu, mohla jsem uslyšet velký smutek v jeho hlasu kvůli těm duším, které odmítnou poslechnout jeho varování, a následkem toho budou ztraceny).

Ježíš


Iz 55, 6-7
6: Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
7: Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Př 5, 22-23
22: Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23: Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.

De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

zpět