1341. 25. října 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ROZPOUTANÁ ZKÁZA


Mé děti, až na vás dopadne zkáza, uvidíte strašné věci ve vaší atmosféře. Chci vás před tím varovat, abyste to pochopily.

Rozpoutaná zkáza je něco, co jste zahlédly jen zdánlivě v iluzi. Ve skutečnosti jste ve vašem světě nikdy neviděli uvolněnou zkázu, a bude to děsivý pohled. S ničením přijde mnoho démonických bytostí, které se až dosud nacházejí v jiné říši, kde je nemůžete vidět. Nemají přebývat na Zemi, ale budou uvolněny pro čas bezbožných. Nemůžete je zabít zbraněmi, a to vás také vystraší, ale vy, mé děti, máte skutečné zbraně, abyste je udržely daleko od vás – mé Slovo, mou Krev a mé Jméno.

To je částí toho, proč je životně důležité, abyste se nyní naučily Mě znát. Potřebujete tyto zbraně a znalost způsobu, jak je použít, každou z nich, uloženou ve vašem srdci pro tuto dobu, neboť není pro vás v budoucnosti daleko.

V mém milosrdenství vás varuji předem.

Ježíš


Zj 12, 7-12
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

zpět