1345. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2020.

Nástroj: Glynda Lynkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDE JE BEZPEČÍ?


Mé děti, Já vím, kde je bezpečí, když do vaší země přichází zlo. Mějte na paměti, že v čistotě je síla. Jděte těsně u Mne v poslušnosti a Já vás provedu vším. Toužíte po klidu.

Jděte stranou a modlete se ke Mně. Já uklidním vaši duši a vy se už nebudete bát. Přinesu pokoj do vašeho města.

Pověřil jsem mé anděly, aby vás udrželi na všech vašich cestách, dokud vás nezavolám ke Mně.

Ježíš


Př 30, 5: Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

zpět