1349. 1. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2014.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ JE PLNO BEZPRÁVÍ


Mé děti, poslouchání přikázání v mém svatém Slovu je vždy vaším nejbezpečnějším a nejjistějším postupem v jednání. Přejete si vědět, co přijde ve vaší budoucnosti, v budoucnosti lidí na zemi, a Já vás chci varovat, protože je toho tolik, co "nezvládnete" vědět, neboť odhalím-li vám příliš mnoho, budete přemoženy strachem, zatímco si přeji, abyste šly s vírou.

S vírou ve Mne a v mou moc vás chránit. S vírou ve Mne, že výsledek dobře dopadne, přestože je kolem vás plno zla. S vírou v mé Slovo, i když se vám bude zdát, že vše kolem je jen chaos, stále mám kontrolu nad tím, co vidíte.

I když bude plno bezpráví, přeji si, aby moji lidé pokračovali jako dosud, poslouchali zákon, jak jen mohou nejlépe, posloucháním Mne a mého Slova.

Bude se zdát, mé drahé děti, že v přicházejících časech, lidé v celém světě ztratí rozum, a je k tomu důvod. Odmítli mé uvažování. Odmítli mou vládu, mé zákony a mé království, a tak Já je vydám jim samým.

Hřích se prosadí kolem vás a zlo se rozbují, jak to dělá vždy, když myšlenky lidí jsou stále jen zlé. Nevzdávejte se hříchu, moji lidé, ale udržujte se jím neposkvrnění, abych vás mohl v tomto čase ochránit.

Má ochrana mých vlastních a mé zázračné zajištění pro vás, je to, co odhalí, kdo je můj.

Stejně jako v době původního odchodu mého lidu Izraele z Egypta, jen moji vlastní budou živeni mannou a dostanou vodu ze skály. Jen moji vlastní budou ochraňováni před epidemiemi a ďábelskými armádami.

Takže vidíte, mé děti, že se skutečně nemáte čeho bát v tom, co přichází. Vaše úloha je jednoduchá:

Věřte a poslouchejte.

Miluji vás neutuchající láskou, která nikdy nevychladne, mé drahé děti.

Nikdy o Mně nepochybujte.

Brzy budete tady se Mnou v nebi a budete se radovat!

Ježíš


1Jan 2, 3: Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

Jan 10, 27: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.

Řím 6, 16: Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.

2Kor 5, 7: Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

Mt 24, 12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.

1Sam 8, 7: A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval."

Gn 6, 5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.

Ex 16, 15: Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (To je: "Co je to?") Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm."

Ex 17, 6: Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších.

Neh 9, 15: Dal jsi jim chléb z nebe, když hladověli, vyvedl jsi jim vodu ze skaliska, když žíznili. A řekl jsi jim, aby šli obsadit zemi, o které jsi s pozvednutím ruky přisáhl, že jim ji dáš.

Ž 91, 10: Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství."

zpět