135. Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MNOZÍ Z VÁS BUDOU ZA MNE PROLÉVAT SVOU KREV


Moje drahé děti,

proroctví se naplní. Všechno bude takové, jak jsem vám řekl. Budete pronásledováni a nuceni odejít do úkrytů. Můj protivník se nyní pokusí o všechno, aby Mi vzal co nejvíce duší a uvrhl je do zatracení. Vy, mé děti, které jste poznaly pravdu, vytrvejte věrně vedle Mne až do smrti, neboť jen tak získáte věnec věčného života. Čas je krátký, mnozí z vás budou za Mne prolévat svou krev. Ale nebojte se, smrt bude pro vás jen prahem, který překročíte na cestě do štěstí věčného života.

Moji drazí maličcí, mé děti, vykoupené mou svatou Krví. Pláču krvavé slzy kvůli těm, kteří budou zatraceni, kvůli těm, které podvodník dokáže svést a spolu s sebou uvrhnout do pekla. Vy ale k nim nechcete patřit. Ukryjte se do milosrdného, láskou hořícího oceánu Krve mého srdce. Proste o ochranu mé drahé svaté Krve, kterou jsem prolil za vás a o ochranu pláště mé svaté Nebeské Matky. Modlete se za sebe a za vaše bratry a sestry tuto modlitbu úkrytu:

Nechť nás ukryje Všemohoucí Bůh, Syn i Duch Svatý a Panna Maria pod plášť svatého Josefa, skrze ruku svatých andělů do šípkového keře, odkud byla vzata trnová koruna Pána Ježíše, aby žádný pekelný, tělesný nebo světský útok neublížil nám, ani našim bratrům a sestrám, ani našim nepřátelům. Amen.

Důvěřujte Mi! U Mne jste v bezpečí. Ukryji vás před vašimi pronásledovateli, vás, které jsem ustanovil k tomu, abyste i v novém světě, za vlády tisíciletého míru, hlásali mé evangelium. Avšak ti, které skrze jejich mučednictví pozvednu k sobě, budou vám pomáhat z nebe. Svět bude Mnou očištěn. Bude jen jedno náboženství, které jsem založil Já sám, v němž Já budu chrám – moje, za vás obětované Tělo, a moje, za vás prolitá nejdražší Krev. To bude vaším pramenem síly a zálohou vašeho věčného života. Tomu věřte a vytrvejte ve Mně až do smrti! Všechna ostatní náboženství zaniknou a zůstane jen jediné, které jsem založil Já, a moji následovníci budou ve Mně jedno, jako Já a Otec jsme jedno.

Modlete se, aby se to stalo co nejdříve!

Žehnám vám všechno lidské chápání přesahující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Tim 6, 3-5:
3: Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti,
4: je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání,
5: ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy, a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět