1358. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MODLITBA A PŮST


Kde je čest, kterou Mi dluží mé děti? Kde je má chvála? Pokořily jste se přede Mnou půstem a modlitbou?

Znáte nepohodlí? Měly jste hlad? Pročpak si myslíte, že to můžete udělat? Jak Mi chcete sloužit a pak Mě nezapřít, když nyní sloužíte jen svému břichu?

Neznáte žádnou disciplinu.

Mé děti, řekl jsem vám, co přijde. Připravte se!! Připravte se, aby vaše duše nebyla v tom čase ztracena.

Jen kdybyste Mě poslechly v modlitbě a půstu.

Ježíš


Mal 1, 6-12
6: Syn ctí svého otce a služebník svého pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: Čím zlehčujeme tvé jméno?

7: Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: Čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.

8: Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, praví Hospodin zástupů.

9: Tak tedy proste Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Cožpak mohu někoho z vás přijmout? Praví Hospodin zástupů.

10: Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky neoblibuji.

11: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.

12: Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že Panovníkův stůl je možno poskvrňovat, a to, co je na něm, obětovaný pokrm, není třeba brát vážně."

zpět