1359. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


IDOLY


Až se vrátím, najdu mé děti, jak drží své idoly a uctívají je? Najdu je, jak Mě odstrčí stranou, aby jim věnovaly více času?

Kdy poznáte, že bůh, kterého uctíváte, nejsem Já? Kdy si uvědomíte, i když věříte, že vaše srdce, myšlenky a váš čas patří Mně, že je to daleko od pravdy?

Já jsem velký Král a mocný Bůh. Musím být první ve vašem čase, úplně každý den, a přesto Mi přinášíte jen minuty, které vám zbudou.

Není Král Králů prvním ve vašem čase? Nepatří Mu většina vašich myšlenek? Vaše srdce?

Žádáte Mě, abych vás uctil mou přízní, přesto vy neuctíváte Mne.

Ježíš


Ex 20, 3-6
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6: ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Ž 16, 4: "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty."

Kol 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Iz 44, 9-11
9: Výrobci model jsou všichni k ničemu; Modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.
10: Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch.
11: A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu.

Iz 44, 18: Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Ž 135, 15: Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

zpět