136. Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEPŘIJÍMEJTE TO, CO VÁS MŮJ SYN NEUČIL


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Miluji vás, mé děti, jako Matka vás nosím ve svém lůně tak dlouho, jak je třeba.

V mém lůně se učíte milovat tak, jak to vyžaduje můj Syn. Tam pochopíte, že k tomu, abyste milovali správně, je nutné poznat mého Syna, abyste nemuseli být překvapení jeho prací a jednáním, které je mimo každou lidskou představu. Můj Syn je nekonečné milosrdenství, a pro jedinou duši vylévá všechno své milosrdenství, aby přivítal hříšníka, neboť není kajícný hříšník, od něhož by se můj Syn odvrátil. Vy, jako lidské bytosti, jste uzavřeni v omezeném rozhledu, jaký má každý člověk. Můj Syn překonává lidskou představu o odpuštění a vychází vstříc duším, aby je zachránil a nabídl jim svou Boží Lásku.

Děti, v tomto čase musí člověk vybřednout z mlhy, která mu zabraňuje vidět dál, než dokáže jeho zrak. Musíte se rozejít s touhami, s nimiž jste žili. Ctižádostivá osoba není nikdy uspokojená, a to špiní její smysly až do okamžiku, kdy se zatvrdí, a pak má před očima jen jediný, těžký a zničující cíl.

Neměli byste činit žádné mimořádné činy a díla, která vidíte u druhých, ale jít odhodlaně svou vlastní cestou odevzdání a pokory, moudrosti, a současně porozumění Boží spravedlnosti. Všichni, jako děti Boží, si zasloužíte příležitosti, odpuštění, shovívavost, naději, lásku, požehnání a především vědomí, že v každém okamžiku jste hodni se rozhodnout pro věčný život.

Vy, děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte posílit svou víru, upevnit sílu, která je v každém z vás, a tu získáte láskou a jednotou. Musíte se dívat na sebe, abyste dosáhly radikální změnu, a ne na svého bližního, protože by vás to zastavilo. Na svém bratru uvidíte jen ty stránky, které vás budou duchovně brzdit. Mé děti musí utvořit neporazitelnou, neproniknutelnou stěnu.

Moji milovaní, duchovní spánek, duchovní netečnost a slepota probouzejí falešné city, které jsou protichůdné k lásce a jimiž člověka zcela oslepí. Jednání Satana takto dosahuje dvojnásobné síly tím, že zajistí neustálé útoky ze zálohy na ty, kteří se na své cestě nechtějí zastavit.

Děti, musíte znát nepřítele duše, abyste se nestaly kořistí jeho intrik. Musíte poznat, jak Satan jedná, abyste nepodlehly jeho svádění, ani útokům ze zálohy, maskované za dobré úmysly.

Zlo neprochází zemí v jedné podobě, ale na tisíc způsobů. Proto musíte znát předem, proti komu a proti čemu bojujete a vypracovat vhodné strategie.

Modlete se, modlete se, modlete se, lidstvo je nemocné touhou po vlastnictví. Zapomněli jste na modlitby a zaměřujete se jen na zevnějšek a na vlastnictví.

Úpadek v církvi dosáhne svého nejvyššího bodu, ale ne dříve, než zanechá těžké a hluboké rány v lidstvu, které bude muset být přivedeno ke zralosti.

Drahé děti, pokora není vždy znakem skromnosti. Ale poznání dá slovu sílu, abyste měly oheň, který přivede k mlčení pošetilého a zdánlivě vševědoucího zbaví odvahy.

Já, jako Matka všech lidí a Královna Nebe a Země, vás vyzývám, abyste všichni prohlubovali svou znalost mého Syna a jeho učení.

Pro tuto generaci v tomto rozhodujícím čase, se týden může zdát jako několik měsíců a někdy týden se může jevit jako den, následkem událostí, které jste prožili.

Všechno bude jiné. Budete toužit po současném světě, protože ten, jenž bude existovat později, bude velmi jiný i v těch nejnepatrnějších detailech než ten, v němž žijete dnes.

Neuvědomujete si, jak příroda překvapí lidstvo svými neočekávanými změnami. Létání a letectví budou muset pokročit ve svých systémech a čelit nepředvídatelnosti nečekaných změn větru, vody a živlů. Milované děti, všechno se změní.

Modlete se, milované děti, modlete se za Argentinu, bude trpět a plakat.

Modlete se, děti, modlete se za Portorico, bude trpět silami přírody.

Modlete se, děti, na obloze uvidíte, jak se blíží oheň z vesmíru.

Modlete se, děti, modlete se, Brazílie bude trpět, protože se odvrátila od Boha.

Modlete se, děti, modlete se za Chile, jeho pláč se bude šířit větrem.

Spojené státy budou prožívat zmatek.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte spravedlivé k mému Synu, vzdejte Mu čest a slávu, kterou mu lidská stvoření nedávají.

Neznečišťujte se tím, co není Boží vůle, naplňujte Boží Slovo.

Nepřijímejte to, co vás můj Syn neučil.
Děti mého Syna jsou věrné a pravé. Děti mého Syna jsou ty, které neodmítají nebo nepopírají mého Syna. Děti mého Syna vědí, že můj Syn se vrací ve svém Druhém příchodu a dá jim svou ruku a pozvedne je z místa, kam byly poslány. Čekejte trpělivě a neztrácejte víru.

Můj Syn přichází, ohlašován celým Stvořením. Nevrátí se v chudých jesličkách, ale jako Král. Přijde uprostřed nebeské klenby, která se otevře, aby pro Něho udělala cestu, přijde doprovázen myriádami andělských bytostí a celé nebeské hierarchie.

Hvězdy se budou zdát, že sestupují na Zem, ve dne uvidíte jejich lesk.

Mučedníci budou zpívat Boží chvály a vše, co existuje, bude velebit příchod mého Syna.

Archandělé a Serafíni budou zpívat zpěvy s melodiemi tak harmonickými, jaké člověk předtím nikdy neslyšel.

Vzduch bude zpívat a voda se pozvedne a utvoří malé kapky, které se v harmonii pozvednou a vytvoří nádherné mnohobarevné duhy, tak čisté ve své podstatě, mající barvy, jaké člověk dříve nikdy nespatřil.

Vegetace se připojí k tomuto jásotu a bude se pohybovat v harmonii a vytvářet zvuk trubek do rytmu písní.

Archanděl bude mít kalich ve své ruce s Krví mého Syna, stejnou, která byla shromážděna u paty kříže, a tato Krev bude vylita jako hojná rosa na svatý zbytek, věrný a pravý, který nezapřel mého Syna.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, čekejte trpělivě a držte se mého Syna, a toho, co vám vysvětluje. Nehledejte poklady, které nenajdete. Již vlastníte největší poklad – vysvětlení Božího Slova skrze milost a trojjediné milosrdenství.

Žehnám vám,

Matka Maria
zpět