1361. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDO JIM TO ŘEKNE?


Okno milosrdenství se zasouvá dolů. Už tam není téměř žádný otvor.

Zavírám okno mého milosrdenství – lidé odmítají činit pokání a Já začínám být unavený voláním k nekajícím, aby se ke Mně obrátili.

Je čas k naplnění celého mého svatého Slova a k přivedení domů všech, kdo jsou moji.

Mé děti, váš svět se každým dnem stává více zlým. Toužím zastavit ničemnost, ale mé srdce je pro ty, kdo Mě ještě neznají. Je jich tolik, kteří nikdy nevyslovili mé jméno, nebo nevědí, že jsem zemřel pro ně.

Kdo jim to řekne?

Ježíš


Jan 9, 4-5
4: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."

1Kor 3, 6-9
6: Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
7: a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
8: Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

1Kor 15, 57-58
57: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
zpět