1363. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVÍTĚZIL JSEM


Nepřítel zaujal své místo. Vydal zadání. Připravil své démony. Znají čas. A co vy??

Mé děti, nemůžete být nedbalé v tomto čase, když jde o vaši duši. Musíte být velmi ostražité, neboť nepřítel usiluje o váš život a o vaši věčnou duši. Chce, abyste strávily svou věčnost na temném místě muk, odkud nemůže uniknout.

Zvítězil jsem pro všechny, ale ne všichni vznáší nárok na to, co je právoplatně jejich. Potřebuji, abyste jim to řekli. Řekněte jim, že je miluji. Řekněte jim, že jsem trpěl a zemřel pro ně. Řekněte jim, že toužím, aby byli svobodní, v pokoji a žili vítězně ve Mně.

Brzy – velmi brzy, mé děti, ti, kdo Mě chtějí znát, zaplatí strašnou cenu. Zaplatí svými životy, ale Já je zachráním.

Ježíš


1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost".
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu "svou starost vložte na něj", neboť mu na vás záleží.
8:Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

1Kor 2, 6-12
6: Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,
7: nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.
8: Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.
9: Ale jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
10: Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.
11: Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.
12: My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha.

zpět