137. Poselství Boha Otce ze dne 20. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS JAKO ŽÁDNÝ JINÝ


Před mým lidem a světem ještě leží jeden z nejtemnějších časů v historii. Přichází taková temnota a zlo, jakou svět nikdy neviděl, a mnozí nebudou chápat, co se děje. Ti, kdo Mě neznají, kdo neznají mé Slovo a mé cesty, nebudou mít v tomto čase žádnou naději. Jen ti, kdo Mě následují, kdo ve Mně přebývají, přežijí to, co má přijít.

Člověk si myslí, že má na vše odpovědi. Myslí si, že ovládá všechny stránky svého světa, ale brzy pozná, nade vši pochybnost, že neovládá nic, pokud mu to nedovolím.

Můj lide, Já sám ovládám základy vašeho světa, Já ovládám atmosféru kolem vás a vše, co žije na zemi. Já uvádím krále na trůn a zbavuji je trůnu. Řídím vše, co vidíte. Já mohu vykonat změny ve vašem světě, které nemohou být napraveny. Já mohu vyjmout zemi z jejích základů a nechat ji kymácet.

Přichází čas tak temný, jaký žádný člověk dříve neviděl. Lidé na zemi budou v tomto čase velmi vyděšení, protože nic nebude takové, jako bylo dříve. Nic, co se pokusí opravit, nebude fungovat, protože to bude práce mých rukou. Již jsem nařídil, aby se tak stalo, neboť se stále odmítají kát za svou bezbožnost.

Není nic, co bych nemohl učinit.

Uctívejte Mě a budete žít.

Bůh Otec


Iz 45, 7: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin konám všechny tyto věci.

Jan 3, 19-20:
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Př 2, 12-14:
12: [Moudrost] tě ochrání před zlou cestou, před každým, kdo proradně mluví,
13: před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných cestách,
14: kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi,

Iz 24, 20-21:
20: Země se rozvrávorá, bude jako opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nevěrnost, i padne a už nepovstane.
21: V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.
zpět