1370. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVZNESTE SE NAD TO


Povzneste se nad to.

Berte s nadhledem vše, co spatříte, že se stane ve vašem světě, mé děti. Vše bylo předpověděno v mém svatém Slovu a mnoha proroky, které jsem v průběhu let poslal. Celý můj slavný plán se blíží k závěru a všichni uvidí a poznají, že Já sám jsem Bůh všech.

Připravte své srdce a své domovy na toto poslední období, neboť uvidíte mnoho věcí, které neočekáváte. Zlo povstane a stane se horším a horším a váš svět bude zaplaven násilím a zvrhlostí, ale ti, kdo Mě znají, kdo půjdou se Mnou, kdo usilují činit všechnu mou vůli, nepotřebují se bát, neboť před koncem shromáždím mou Nevěstu (a vezmu ji ze světa).

Ježíš


Iz 40, 31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Př 24, 10: Budeš-li v čas soužení liknavý, budeš se svou silou v úzkých.

Př 24, 15-17
15: Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá!
16: Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.
17: Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci,
18: nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv.

Př 24, 19-20
19: Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům.
20: Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo.

zpět