1372. 21. listopadu 2020. Připomínka na poselství Ježíše ze dne 12. září 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VZPOMEŇTE SI NA JONÁŠE


Vytyčuji hranici mezi mým lidem a bezbožnými. Stejně, jako jsem udělal rozdíl mezi Egypťany a mým lidem v Egyptě, udělám stejný rozdíl i nyní.

Moji lidé, vy, kteří jste odděleni u Mne, kteří jdete ve svatosti a usilujete dělat vše, co si přeji, a nevzpíráte se mé vůli – nemáte se čeho bát. Všem bude zřejmé, že vy jste mé vyvolené nádoby, až tragedie a temnota přepadne zemi a zkažené na ní. Kvůli tomu, (že jste mé vyvolené nádoby), budete také pronásledováni, ale nebojte se, neboť Já budu v pronásledování s vámi.

Kreslím čáru do písku. Vy, kdo bydlíte na mém tajném místě, se nemusíte trápit, budete chodit ohněm, učiníte mocná díla – kamkoli půjdete, znamení a zázraky vás budou provázet. Tím nevěřící uvidí, jak v tom čase žehnám mým vlastním dětem.

Připravte se a čiňte mou vůli, moji lidé, neboť Já nemám potěšení z těch, kdo se odvracejí od díla, k němuž jsem vás povolal. Vzpomeňte si na Jonáše.

V přicházejících časech si budete velmi přát být mezi mými vyvolenými, jestli se nyní nepřipravujete, neboť oni budou ochraňováni, zajištěni a povýšeni v mé práci na zemi.

Ježíš


Ex 8, 22: Mojžíš odpověděl: "Nebylo by správné, abychom to učinili. To, co máme obětovat Hospodinu, svému Bohu, je Egypťanům ohavností. Copak by nás neukamenovali, kdybychom před nimi obětovali, co je jim ohavností?"

Ž 4, 3: Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Da 3, 24-25
24: Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: "Což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže?" Odpověděli králi: "Jistěže, králi."
25: Král zvolal: "Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu."

Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

Žid 10, 38-39
38: Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.
39: Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.

Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

1Petr 5, 6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Jak 4, 6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

zpět