1377. 25. listopadu 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 17. srpna 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


V TOM ČASE TEMNOTY


Mé děti, v nadcházejících časech, vše kolem vás bude v duchovní temnotě. Jen mé děti budou mít světlo. Právě tak, jako byl celý Egypt temný a světlo měli jen ti, kdo přebývali v Gošenu. Tak tomu bude znovu, až na nějaký čas bude panovat nepřítel. Kamkoli se podíváte, bude velká temnota.

V tom čase temnoty bude hladomor a velké pohromy – tak velké, že se lidé budou bát opustit své domovy a hledat jídlo, ze strachu, že v těchto pohromách zemřou. V tom čase ti, kdo Mě znají, budou živeni z mé ruky. Budu je krmit Já sám. Bude to jako za dnů manny v poušti. Velké zázraky se rozhojní pro můj lid a ti, kdo nenávidí mé Jméno, uvidí zázraky a zabijí ty, kdo se z nich budou radovat. Usilují odstranit mé jméno ze Země, ale nepřítel nemůže odstranit mé Jméno z toho, co jsem vytvořil vlastníma rukama. Říkám vám o tom, abyste si vzpomněly, co jsem řekl, až se tyto věci stanou skutečností.

Nebojte se hladu, ani pohrom, neboť se nedotknou těch, kdo chodí v poslušnosti ke Mně. Nedotknou se těch, kdo lpějí na mém Jménu. Nedotknou se těch, kdo jsou plní mého Slova.

Nebojte se, neboť neřekl jsem vám o těchto věcech, že budou v mém Slovu?

Bůh Otec


Ex 10, 20-23
20: Avšak Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelce nepropustil.
21: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat."
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Ex 8, 21-23
21: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat."
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Iz 2, 18-20
18: Bůžkové nadobro vymizejí.
19: Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
20: V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl.

zpět