1379. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DŘÍV, NEŽ SI MYSLÍTE


Mé děti, válka přijde dřív, než si myslíte. Armáda již byla shromážděna. V zákulisí má nepřítel nespočet bezbožných, kteří pracují proti vám a plánují váš konec.

Musíte hledat útočiště v mém svatém Slovu, abyste věděly, co máte dělat.

Už není čas si hrát, vy nejste schopny ubránit se samy těmto útokům, tím méně vaši milovaní. Naléhavě vás žádám, abyste nyní hledaly svou ochranu v mém Slovu dřív, než bude příliš pozdě.

Čas, kdy bude příliš pozdě, se blíží velmi rychle.

Ježíš

Poznámka: Obdržela jsem toto slovo, když jsem pracovala na audio pořadu tohoto týdne, který si můžete poslechnout zde:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/our-own-worst-enemy/

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
zpět