1382. Poselství Boha Otce ze dne 30. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ OVOCE JE ZRALÉ


Ve čtvrtek ráno jsem byla na procházce s mými psy, když Pán mi začal sdělovat toto Slovo:

Potom, co spravedliví budou odebráni, zůstanou jen bezbožní a všechno v přírodě se obrátí proti nim – země, obloha, rostliny – všechno.

Rostliny, dokonce i rostlinný život, Pane?

Dokonce i rostlinný život. Voda – vše, o čem si mysleli, že vlastní, včetně samotné Země, se obrátí proti nim.

Do té doby mé děti zůstanou na zemi po nějaký čas (do té doby), zatímco věci se budou zhoršovat, až znamení předpověděná mým Synem, se odhalí tak silně, že je všichni budou moci vidět a poznat čas, který je na Zemi a u jejích lidí.

Až bude ovoce zralé, vytrhnu své děti ze Země. Pak zcela odtáhnu svou ruku od bezbožných, kteří Mě odmítli, kteří odmítli uznat mé Jméno, nebo uznat Mě jako svého Stvořitele, kteří Mě nectí svými způsoby, ani svými slovy.

Poznámka: Pán neurčil, které ovoce měl na mysli. Také jsem v duchu viděla, když mluvil o vytržení svých dětí ze Země, že až se to stane, večeře manželství se bude konat v nebi.

Stáhnu svou ruku ochrany a andělé ze čtyř stran uvolní větry, a pak přijde hrůza na všechny, kdo přebývají na povrchu Země. Budou předáni nepříteli, protože se rozhodli uctívat ho a jeho způsoby před mými. A už žádná lítost nebude vylita.

Ještě malou chvíli, mé děti. Vydržte to ještě malou chvíli. Vydávejte svědectví všem lidem na zemi. Konejte práci, pro kterou jsem vás poslal, abyste ji dělali.

Poznámka: Když Pán řekl: "Mé děti zůstanou na Zemi na nějaký čas", myslela jsem, že "na okamžik", ale On řekl, "Ne, na nějaký čas". Přiměl mě přemýšlet o Danielovi 4, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Bůh Otec


Zj , 1-3 1: Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.
2: A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:
3: "Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"

Mt 24, 32-33
32: Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
33: Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

Zj 19, 7-9
7: Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8: a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

zpět