1383. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UVIDÍTE ZMĚNY


Mé děti, podmínky ve světě se mění – bude vám připadat zvláštní, až tam ukončíte svůj běh života. Vydržte to pro Mne, protože to bude jen o chvilku déle.

Uvidíte, že se povaha lidí změní ještě dramatičtěji než doposud, a uvidíte změny na Zemi i v atmosféře.

Vše se zdá být nejisté kvůli času, v němž žijete, protože přišel konec. Nečekaly jste, že za vašeho života uvidíte vše, co jsem předpověděl v mém svatém Slovu.

Buďte připraveny nechat Zemi za vámi. Dokončete nyní to, k čemu jsem vás povolal a pomazal. Shromáždím mé děti u sebe, až skončí čas, který dávám zkaženým, aby činili pokání. Pak vyliju svůj hněv na Zem a na všechny, kdo tam přebývají.

Ježíš


2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Mt 24, 12-14
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

1Thes 4 16-18
16: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
17: potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
18: Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

1Thes 5, 9: Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.
zpět