1386. 4. prosince 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 11. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPRŮCHODNÁ A NEMOŽNÁ


Uvidíte cestu, po níž vás povedu, otevřenou před vámi, když na ni vstoupíte svou nohou. Vypadá, že je neprůchodná a pro vás teď nemožná, ale když vás povedu Já, mohu nechat rozestoupit moře, které vám stojí v cestě.

Nikdy vás nevyzvu udělat cokoli, co vám také neumožním, ale musíte Mi věřit, abyste to udělali, neboť bez víry nemůžete ode Mne obdržet nic.

Je to k vašemu prospěchu a k užitku mého království, k němuž vás teď vedu. Buďte silní a velmi odvážní, a následujte Mě.

Já připravím cestu.

Bůh Otec


2Kor 12, 8-10
8: Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil,
9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Ž 18, 35-36
35: učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
36: Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.

Ž 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ex 14, 21-27
21: Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.
22: Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.
23: Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.
24: Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
25: Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“
26: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu."
27: Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.

zpět