1392. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠECHNO BUDE DOBRÉ


Moje děti se musí naučit stále sledovat, co je důležité. Váš svět má mnoho rozptýlení, mé děti, a všechen čas, který vám na zemi zbývá, bude v podstatě k ničemu, pokud se nesoustředíte na to, na čem záleží.

Znáte práci, kterou jsem vám přidělil, a to by měl být teď váš hlavní úkol, na který byste se měly zaměřit po čase, který jste strávily se Mnou. Nevzdávejte se svého času se Mnou, nebo svých modliteb – a jak se čas stane temnější, přibližte se ke Mně a všechno bude dobré.


Ježíš

1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
zpět