1394. Poselství Ježíše ze dne 11. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


AŽ PRONÁSLEDOVÁNÍ VZROSTE


Mé děti, přeji si, abyste prozkoumaly své srdce – jste opravdu moje? Opravdu si přejete mou vůli nade vše? I když má vůle půjde proti vaší vůli?

I když má vůle vám způsobí ztrátu?

Já musím být první láskou vašeho srdce a přeji si, abyste se ujistily, že jí jsem.

V přicházejících časech budete mít mnoho příležitostí Mě zapřít, až pronásledování bude horečnatě růst.

Nakonec vy, které jste ještě na zemi, si zvolíte Mne, nebo pozemský život. Ale pak se musíte plně rozhodnout.

Až pronásledování vzroste a vy Mi nebudete plně oddány, pak padnete, zapřete Mne a ztratíte svou spásu.

Ježíš


Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

1Petr 4, 12-14
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Mt 5, 10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

2Kor 4, 8-12
8: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích;
9: jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
10: Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
11: Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.
12: A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.

Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
zpět