1395. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 5. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBDOBÍ KLIDU


Toto je zklidnění v bouři.

Kdekoli zuří bouře, tam je chvíle zklidnění, po níž bouře zesílí. Mé děti jsou připraveny na vystupňování bouře, která přichází.

Až se tato bouře objeví na vašem horizontu, bude větší, než co jste kdy dřív viděli. Rozsáhlá, temná a děsivá. Bouře vás velmi rychle zastihne a jen ti, kdo jsou připraveni ve Mně, budou vědět, jak ji přežít. Jen oni přežijí, aby uviděli konec této bouře.

Modlete se, mé děti. Modlete se, abyste byly připraveny, neboť bouře se rychle blíží.

Bůh Otec


Mt 8, 25-26
25: Přišli tedy k němu, budili ho a volali "Pane, zachraň nás! Hyneme!"
26: On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal a okřikl vichřici i jezero, a nastalo úplné ticho.

Ž 107, 29: Utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.

Na 1, 7: Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Ž 119, 114: Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.

Ž 46, 1 (2): Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

zpět