1396. 13. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZNEČIŠTĚNÁ MYSL


Kdykoli se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi velký. Amerika, kdysi národ, jenž Mě vyvýšil, uctíval Mě, padl do hříchu. Amerika padla do velkého a těžkého hříchu.

Amerika se už nemůže zvednout, protože nepřítel v ní znečistil mysl těch, kdo se Mě nebojí. Bude vydána do rukou svých nepřátel k zničení.

Mám Zbytek v Americe, který v tom čase budu chránit po určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu ostatním (nevěřícím) a pomohl jim uvěřit dřív, než půjdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokonána a konec všech věcí bude následovat krátce poté.

Připravte se, moji lidé, neboť váš čas povstat a zářit je již téměř u vás a vy musíte být připraveni vstoupit do všeho, k čemu jsem vás vyzval, abyste udělali.

Ježíš


Mt 7, 26-27
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.

Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.

Zj 11, 13-14
13: V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.
14: Druhé 'běda' pominulo; hle, už je tu třetí!

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
zpět