?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1404

1404. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 15. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BOŽÍ LIDÉ: JSTE OPRAVDU BOŽÍ LIDÉ?


Milovaní Boží lidé:

Jste požehnaní Nejsvětější Trojicí a jste dětmi naší a vaší Královny a Matky, Nejsvětější Panny Marie.

Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste otevřeli své srdce Boží vůli, abyste mohli být naléhavě obnoveni, dokud je ještě čas.

Čekali jste na rozhodující události, abyste zjistili, v jaké fázi času se nacházíte. Znovu vám pevně oznamuji, že jste v poslední fázi konce této generace.

Pro Boží lid to budou okamžiky slávy, ale ty přijdou až potom, co se zkouškou ohněm prokáže víra těch, kteří si říkají "praví křesťané".

Ne všechno je pro lidského tvora tragédií, ale abyste mohli projít touto cestou, musíte překonat vaši nerozhodnost a být jedno s Nejsvětější Trojicí, abyste mohli vidět a prožít události takové, jaké jsou: příležitostí ke spáse, očištění a nápravy.

Tento okamžik by neměl zůstat bez povšimnutí, je to okamžik, kdy můžete zvrátit zlé skutky a činy, aby vás působení Božího Ducha zaplavilo a vylévalo na vás jeho dary a ctnosti.

JAK VÁS MOHU PŘIMĚT, ABYSTE POCHOPILI, ŽE BEZ LÁSKY K BLIŽNÍMU NENÍ MOŽNÉ DOSÁHNOUT PRAVÉ LÁSKY K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A K NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE?

Lidské stvoření bez Boží lásky, ve svém každodenním životě, je prázdné stvoření, je to prasklá truhla, která není vhodná k použití v Božích dílech, protože láska je pro ně nezbytná.

Musíte být obnovenými tvory, bez pýchy, bez závisti, bez intrik.

Lidská stvoření nesou v sobě myšlenku, že jsou horlivá k záležitostem nebe, ale místo toho se někteří "farizeové" dívají na to, co plánuje Nejsvětější Trojice, soudí ji a postaví ji před lidský duchovní soud, a tím na sebe přivedou neštěstí pýchy. Ta vůbec nevidí nic špatného na tom, co tito lidé činí, ale vidí pouze to, co je pro ni osobním stanoviskem, které je vede k tomu, že se stanou obětí samotného ďábla.

Tímto způsobem z nich ďábel dělá otroky, aby způsobili pád bratrů, kteří slouží Bohu. Na krátkou dobu budou věřit, že zvítězili, ale není to tak, budou pak změklí jako vosk před ohněm.

Boží lidé:

Chaos se šíří, ale žádné zmatky by neměly existovat pro ty, kdo mají jistotu víry. Jsou to stvoření Boží, která nepatří k moderním trendům, jež jsou nebezpečné pro duši, zaseté v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Musíte být velkorysí k ostatním, blíží se chvíle nedostatku, nejen duchovního, ale také potravin. Brzy to budete žít.

Rodiny budou rozptýleny, síly světové elity rozhodly, že by to mělo tak být. Jsou to velcí Herodesové, velcí ve všem, co se týká budoucnosti lidstva, jsou oporou antikrista, kterému slouží od nepaměti.

Prožijete omezení svobody s vědomím, že budete odděleni od svých blízkých a projdete bolestí, až uvidíte, jak vaši blízcí odcházejí do bojů vyvolaných touto elitou, jejímž jediným cílem je nadvláda nad lidstvem a manipulace mysli celé světové populace.

Přijde zřízení jediné vlády, která se bude se vztahovat na všechny lidské činy a jednání. Tento centralismus bude příčinou pádu člověka, protože zakoření mezi chudými nevzdělanými lidmi, kteří budou následovat masy s jejich zvrácenými ideologiemi.

Děti, připravte se na pád ekonomiky, nedržte se falešných nadějí – lidstvo prožije nejhorší hladomor, jaký kdy zažilo. Mezinárodní organizace na to nebudou reagovat a mnozí z vás budou ztraceni, pokud se neobrátíte a nenecháte se "živit nebem".

Lidská stvoření, která jsou jen rozumově vybavena, reagují omezeně na působení Ducha Svatého a zabrání zázrakům, které si Boží vůle vyhradila pro tyto chvíle.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Zemi, která, magnetizovaná nebeskými tělesy, zvyšuje sílu svého středu, který je v neustálém pohybu a způsobuje velké trhliny na povrchu Země.

Modlete se Boží lidé, modlete se, některé ostrovy budou trpět zejména účinky otřesů tektonických desek na mořském dně, které vystupují na povrch.

Modlete se za Boží lid, modlete se za obrácení duší.

Modlete se za Boží lid, modlete se neúnavně, aby nemoc, projevující se na lidské kůži, byla rychle přemožena použitím léků z nebe.

Jste požehnaným Božím lidem, jste požehnáni darem života, kterého se nesmíte vzdát, ale kterého si musíte vážit. Země, v nichž jsou schvalovány zákony proti životu bezbranných nebo nevyléčitelně nemocných, budou otřeseny.

Mor se blíží, pokračujte v používání oleje Dobrého Samaritána, v domácnostech mějte listy eukalyptu a v případě potřeby je spalte.

"Buďte chytří jako hadi a pokorní jako holubice" (Mt 10,16).

Duchovní bitvy se blíží, nezříkejte se víry. Mějte na paměti, že nemůžete žít víru po svém, jinak podlehnete zlu.

Nečekejte na to, co lidstvo Bohu nedalo, nic nebude jako v minulosti.

Vy, Boží lidé: jste opravdu Boží lidé?

Buďte silní a pevní ve víře, nekolísejte.

MÉ LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ, PŘIJÍMEJTE NAŠI OCHRANU VZÝVÁNÍM SVATÝCH ANDĚLŮ.

I KDYŽ SE BUDE ZDÁT, ŽE ZLÝ VÍTĚZÍ, NIKDY NEBUDE MÍT VĚTŠÍ MOC NEŽ NEBESKÝ OTEC.

Neklesejte ve víře. Neklesejte ve víře.

Žehnám vám, ochraňuji vás.

Svatý archanděl Michael.
zpět