1406. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JE VAŠE LÁSKA PODMÍNĚNÁ?


Hledejte ve svém srdci. Podívejte se na vše, čím jste byli požehnáni. Požehnal jsem vám, abyste mohli být požehnáním pro ostatní i pro sebe samotné.

Kolik z toho, čím jsem vám na Zemi požehnal, jste použili k požehnání ostatních?

Jestli všechna požehnání budou zítra zničena, budete Mě ještě nazývat Pánem? Nebo se odvrátíte a odejdete ode Mne, když jste neobdrželi svá vlastní přání?

Vaše láska ke Mně je podmíněná?

Ježíš


Ge 12, 1-3
1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
zpět