1411. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DÍVEJTE SE NA NĚ DUCHOVNÍMA OČIMA


Mé děti, pro mnohé z vás se blíží čas osobního zármutku. Připravte své srdce, abyste mohly tímto zármutkem projít, aniž byste ztratily svůj rytmus. Nepřítel se pokusí zesílit váš smutek, abyste nemohly pracovat ve svém každodenním životě. Nedovolte mu to, neboť to, co přijde, nebude čekat, až skončí váš žal.

Mezi těmi, kdo jsou vám blízcí, je mnoho nespasených a v tom, co přichází, budou nejen nebezpeční pro vás, ale také vy budete nebezpečím pro ně.

Řekl jsem vám, že ostatní vás vydají, abyste byly souženy a zabity. Ale zvážily jste, že jejich blízký vztah k vám, bude mít za následek, že pronásledování přijde také k nim? To může způsobit, že budou přinuceni Mě zapřít ještě dřív, než budou mít příležitost Mě poznat.

Z toho důvodu přivodím, že nastanou jistá rozdělení, aby se od vás vzdálili. Je to pro jejich bezpečí, stejně jako pro vaše. Prosily jste Mě, abych je ochraňoval, ale uvážily jste, co by to mohlo vyžadovat?

Mnozí kolem vás nikdy netrpěli jakoukoli potřebou, a tak vůbec nevidí žádnou potřebu Mne. Také z toho důvodu musím způsobit rozdělení, aby mohli křičet ke Mně, až přijde doba jejich nouze.

Používám mnoho nástrojů, abych ochránil a zachránil ty, za které se modlíte, mé děti. Nebuďte smutné, až k těmto rozdělením dojde, ale dívejte se na ně duchovníma očima a vězte, že Já tiše odpovídám na vaše modlitby za ně.

Ježíš


Mt 24, 3-13
3: Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám,
kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být,
ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět