142. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


UVNITŘ SEBE ČLOVĚK VŽDY TOUŽÍ PO TOM, CO NEMÁ – A ZLÝ TO VÍ!


Moji milovaní lidé,

pozoruji vás, ne z nebe, ale v nitru každého člověka...

Každý, kdo Mě nezná, cítí, že Já jsem daleko a z toho důvodu Mě necítí uvnitř sebe.

Přebývám v každém z vás, ať už jste hříšníci, nebo ne... Žiji ve vás! A je to právě uvnitř lidské bytosti, kde se setkávají všechny pocity, myšlenky, touhy, rozmary, nespokojenost, pýcha, naděje, nenávist, láska, tíseň, ztráta odvahy, laskavost, láska k bližnímu, upřímnost, pokora, soudnost nebo hněv, odpuštění nebo radikalismus, vyvolaný hloupostí.

Kolik jsem toho už vysvětlil a probral v naléhavosti vnitřní změny v těch, kdo se nazývají mými dětmi! Protože přebývám ve vás a tam, kde Mě nevidíte svýma tělesnýma očima, musím žít utiskován neustálými útoky ze strany lidského ega, které vás ovládá, a vy se egu vzdáváte bez jakékoli vůle nebo autority, jíž by se podřídilo.

Pohlížím na Zemi z nebe a vidím, že tak mnozí se po ní toulají, aniž by si byli vědomi změny, proměny, na niž se v tomto čase musí připravit.

Každý člověk má svobodu vystoupat na vrchol mé Lásky, nebo se plazit po zemi s pekelným hadem. V tom spočívá rozhodnutí lidské svobody.

"Ego" je vytvořeno vším, co člověk ve svém životě prožije...
"Ego" dostává všechny informace, které každého formují...

Vy, lidé, jste nádoby, v nichž je uloženo vše, co máte ve své mysli, abyste si vzpomínali, pracovali a jednali. Ach, děti, ale reakce, nebo jednání člověka není chybou jeho mysli! Mysl byla informována vzpomínkami, hodnotami, přesvědčením, zálibami, představami, strachem, pokorou nebo pýchou. Každá životní zkušenost je přivedena do mysli a závisí na každém z vás, zda tato informace je přijímána za dobrou, nebo zlou, aby byla zušlechtěna, nebo zkažena ješitností, vyvolané pýchou nafouklého ega.

Každé z mých dětí je svobodné žít buď minulostí, nebo se v duchovním vzestupu otevřít novosti mé Lásky, aby se pro spásu své duše poslušně řídilo tím, na co vás připravujeme, nebo aby setrvalo v nerozumu vytvořeného okolnostmi, které vyvstávají v jistých situacích jako nezkrotná vlna, jež vás velmi snadno přivede ke ztrátě kontroly.

Lidstvo se nadýmá pýchou, aniž by Mě potřebovalo... Já v každém z vás trpím, když zacházíte s chrámem Ducha Svatého s takovou nedbalostí, zatímco Já vám dávám prostor, abyste se připravili podstoupit tuto vnitřní proměnu a odložili starý oděv, který nosíte jako řetězy, které vám nedovolují se opravdu obnovit – odporné, špinavé hadry, s nimiž se pohybujete z místa na místo. Pokrytecky se v jistých situacích stavíte na odiv, a v jiných situacích jste obílenými hroby, pokrytci, kteří jednají a žijí jen podle vnějších okolností!

Necháváte se unášet vlnami toho, co se vám zrovna hodí, neodevzdáváte se mému Slovu, které vás chce proměnit mým způsobem, abyste jednali v dobru, pohybovali se v dobru, pracovali v dobru a byli mým pravým svědectvím.

Cítím žízeň a chuť každého člověka, ale ne fyzickou žízeň a chuť, spíše žízeň, která degraduje a chuť, která uspokojuje ego. A tam nalézám sebe jako v kleci, která Mě vězní a nedává Mi téměř žádný prostor, abych přinesl svou Lásku vaší mysli nebo myšlence, a ještě méně srdci.

Milovaní, jsem neustále držen zpátky mnohačetnými "egy", které tvoří vaše ego ve své úplnosti, a které se Mi staví do cesty s pekelnou touhou po moci.

Tak mnoho vás, kteří říkají, že jsou částí mého lidu, že jsou věrní a že Mi slouží, jsou ve skutečnosti zloději!... Někteří jsou elegantně oblečeni, protože věří, že půjdou touto cestou nepovšimnuti, jiní, oblečení ve svých hadrech, aby tvrdili, že jsou autentičtí: OBOJÍ MĚ BIČUJÍ! Obojí jsou opilí okázalostí, hamižností a pýchou.

Je jen jediná cesta k proměně sebe sama z hříšníka v někoho, kdo je kajícný. A ta cesta je pouze jediná. To je stálý odstrašující prostředek pro vaše ego. Dokud nepřetvoříte své ego, nebudete schopni uslyšet hlas mé Lásky.

Toto lidstvo zdegenerovalo natolik, že vypadá stejně jako při porodu dítěte, tak i při popravě jiného dítěte. Jak se zdá, truchlíte, ale pak srazíte hlavu svého bratra, ukradnete jeho srdce, hodíte ho na zem a vlečete ho za sebou jako válečnou trofej.

Děti, moji lidé, co to děláte? Kde je Boží obraz, který vlastníte? Kam jste jej zahodili?

V tomto čase, kdy máte k dispozici tolik informací z našeho Domu k předcházení toho, abyste nepadli, a pokud by se tak stalo, abyste se rychle postavili, máte přednostní upozornění o událostech, jimž budete čelit, a přesto jste vzpurní, a kvůli vzpouře ďábel přebírá moc, která roste, přibývá a vy pracujete a jednáte s takovou lhostejností, že si nevšímáte jeden druhého... Nadutci! Budete bědovat, že jste nenaslouchali mému Slovu.

Strategie Zlého není člověku známá. Nerozpoznáte ji lehce, a proto vámi tak snadno proniká a proměňuje vás. Budete-li v tomto čase trvat na pokračování v pošetilosti při práci a jednání podle svého ega, které vlastníte, a neuvedete je do stavu Pravdy v mé Lásce, pak duchovní bitva bude pro ďábla příliš snadná a odvleče vás ke zlu, uchopí vás, aby kdykoli způsobil pád vašich bratrů.

Zlý neodpočívá, takže vzhledem k duchovní chudokrevnosti, kterou trpíte, síla Zlého vás snadno povleče dál, dokud se nestanete částí jeho družiny.

Nezavázali jste se pevně k provedení nápravy. První reakcí na mé volání je "odlehčená verze kajícnosti", pak zapomenete a pokračujete ve stejných kolejích, jako tomu bylo dříve. Mé srdce se rmoutí nad snadností, s jakou jste kultivovali říkat "ano" a v následujícím okamžiku k zapření toho, co jste Mi nabídli.

Sešlu mého anděla pokoje se železnou holí. Až promluví, jeho Slovo bude oheň, spalující lidskou bezmyšlenkovitost a falešnost, a také odhalující ješitného a tvrdohlavého, domýšlivého, který opovrhuje pokorným.

Moji kněží budou muset napravit své způsoby – ti, kdo by je měli napravit a ještě jednou vstoupit do modlitby a spirituality, která vede mystika cestou mé Nejsvětější Matky. Musí se zasvětit k volání mých ovcí a kázat mé Slovo se silou a přísností, aby velký počet mých lidí nesešel z cesty.

Má církev je zraněná a každý z mých kněží je volán, aby byl léčitelem a uzdravil největší počet ran, které má církev utrpěla těmi, kdo Mě neuctívají, uchvacují můj lid jako dravci a před mým lidem ji rozkládají při pohledu na Vatikán a Řím, hořící jako dříví na otop.

Podvodník člověka vyskočí proti každému z vás v okamžicích, kdy jste nejzranitelnější, kdy se pohybujete mimo mou vůli. Chcete skutečně být služebníky zla, že se nechcete změnit?
... Ach, a pak se dovoláváte Mne a prosíte Mě o ochranu!

Budete pokračovat v tomto duchovním soužení, v němž žijete a usnadňujete Satanovi úkol, protože vás nemusí hledat, ale vy voláte k němu, aby vás použil?

Jak jen vlažní budou trpět! Budou zajati lží zla a stanou se snadnou kořistí Satana. Satan není nepozorný k touhám každého člověka a těmito touhami vás bude volat. Uvnitř sebe člověk vždy touží po tom, co nemá – a Zlý to ví. Dávejte si pozor, mé milované děti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku.

Modlete se, mé děti, za Venezuelu.

Modlete se, mé děti, mé chrámy jsou pustošeny.

Modlete se, mé děti, aby bylo vyhlášeno páté Mariánské dogma.

Moji lidé, milujte mou Matku, neboť ona vede můj lid.

Žehnám vám věčnou Láskou.

Váš Ježíš
zpět