1420. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 30. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

CÍTÍTE, ŽE NAPLNĚNÍ PROROCTVÍ JE DALEKO…?Milovaní Boží lidé:

Přijměte s láskou požehnání, které pochází od Nejsvětější Trojice a naší a vaší Královny a Matky, abyste dál kráčeli ve víře.

Stojíte uprostřed temnoty, která pokryla lidstvo a stala se nyní hustší. Naslouchejte Božímu Duchu Svatému, jenž vás volá, abyste udrželi svíci hořící, aby vůle každého z vás mohla být silnější než pokušení světa.

Chvíle jsou silné, ačkoli ty, které mají přijít, budou silnější, v nichž se naplní to, co stále chybí, jak bylo oznámeno ve zjeveních Královny Nebes. Musíte se duchovně připravit, uchovat si nutnou a pevnou víru, abyste potvrdili víru v našeho a vašeho Krále a pána Ježíše Krista.

Chapadla jediné světové vlády se pohybují všude, ve všech oblastech každodenního života lidstva, společnost bude podkopávána s větším důrazem, hodnoty budou záměrně ničeny, a ještě víc, pravidla se stanou přeludem a zákony budou reformovány proti těm, kdo se neodevzdají zlu světového řádu.

V kalendáři, který začnete používat, budete žít uprostřed širokého rozvinutí chapadel antikrista, představované světovým řádem. Lidé se stanou krutější ke svým bližním, bude se zvyšovat moc a budou zavedeny zákony k podrobení těch, kteří se staví proti tomu, co nařizují.

Tato generace bude vzpomínána pro své těžké hříchy, mezi nimi pro schválení zákonů proti daru života a přijetí toho, že současní Herodesové nadšeně schvalují smrt nevinných.

Kolik jen duchovních malomocných bude uvedeno v úřad pro blaho lidu! A v této chvíli jednají ve prospěch ďábelských zájmů, zatímco Boží lid jde i nadále ve zbožnosti, aniž by byl poučen, aniž by věděl, že kdokoli, jenž provede, nebo se přímo účastní na úmyslném provedení potratu, je vystaven exkomunikaci.

Předem naplánovaný potrat je zločin proti daru života. Bůh požehnal lidské stvoření a to odpovědělo poblouzněním proti daru, které dostalo. Boží Slovo není respektováno a ti, kdo mají na starosti vedení Božího lidu, tvrdě netrestají, aby tato generace upustila od ostatních odchylek.

Záměrný potrat je na zemi zločin po vzájemné dohodě, a proto v nebi tolik trpíme tvrdostí lidského srdce.

Vzpomeňte si, že Kain zabil svého bratra a Bůh vynesl rozsudek. Bůh, před zlem tohoto strašného hříchu se sám ukázal Kainovi:

"Co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke Mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra" [Ge 4, 10-11].

Každý, kdo souhlasí s prováděním potratů, ať činí pokání, vyzpovídá se a odvrátí se od takového hříchu. Náš Pán a Král Ježíš Kristus se dívá do každého lidského stvoření a jedná sám s každou lidskou duší. Změňte svůj život, obraťte se! Potrat zdaleka není módní trend, je to zločin proti nevinné bytosti.

Satanovi přisluhovači tvrdě pracují, aby potrat byl rozšířen po celém světě. Ubohé lidstvo, váha vašich vlastních hříchů opět vzroste.

Boží lidé, cítíte, že naplnění proroctví je daleko…? Právě tak, jako virus přišel neočekávaně a změnil celé lidstvo, objeví se nové pohromy, vytvořené rukou člověka.

Až je nebudete očekávat…
Až se unavíte a vzdáte to…
Až vám řeknou, že všechno je jen fraška a budou si jistí, že peklo neexistuje, nebo že peklo je trestem na Zemi…
Až popřou "transubstanciaci" a budete odvedeni od eucharistické potravy. Až Královnou a Matkou celého stvoření bude všude opovrhováno…

Co bylo oznámením, přichází, a lidstvo se najde spící, v oslavách a uprostřed hříchů.

Jak snadno uvěřili modernismům a jak rychle přestávají věřit a ztrácejí víru.

Pokrytci, obílené hroby! [Mt 23, 27], země se otevře a pohltí člověka.

Nevěří, že Země se bude třást na každém kontinentu se silným zemětřesením ve městech, která jsou hlavní města světového hříchu.

Znamení na nebi budou častější, dokud nepřijde Varování.

Stejně jako se třese Země, se zhroutí lidské bezpečí, které jim dává bůh peněz. Až se to stane, pozvednou svůj zrak vzhůru a většina z nich nebude vědět, co hledat, nebo na koho křičet. Dřív než se jejich bůh na zemi zhroutí, ukáže se lidská slabost.

Boží lidé,

ne všechno je smutek pro ty, kdo žijí a jdou mezi kameny úrazu s každodenním křížem na ramenou. V Boží spravedlnosti je radost pro ty, kdo jsou věrní, pro kající, pro ty, kdo hledají obrácení, pro ty, kdo přicházejí kajícně.

Boží milosrdenství je před všemi. Někteří jím opovrhují, jiní o něj prosí v pokání a dostanou ho, jiní čekají, až se změní. Tato vlažná lidská stvoření budou vyvržena z Božích úst. Lidské stvoření existuje a byla mu dána svobodná vůle, síla se rozhodnout od vhodného věku. Rozhoduje se o životě, nebo smrti pro duši.

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Čiňte pokání, než přijde noc, kajte se. Byli jsme posláni vykonat Boží spravedlnost pro spásu Božího lidu.

Bitva je každou chvílí těžší, Zlý se vrhá na lidstvo s velkou zuřivostí, zejména proti věrným k Nejsvětější Trojici a naší a vaší Královně a Matce. Nebojte se, neboť proto jsme uprostřed vás, volejte o naši pomoc, nebojte se.

Držte se pod pláštěm vaší Královny a Matky a uvidíte Zlého ustupovat.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Anglii.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Itálii, překvapí lidstvo.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, aniž byste se unavili, modlete se, abyste milovali Boží vůli.

Modlete se, abyste byli věrní až do konce.

Žehnám vám, neodmítejte. Každé lidské stvoření vlastní meč víry, držte jej vždy vysoko.

Nehledejte předpovědi, ale duchovně se připravte, nezříkejte se věrnosti.

Modlete se Zdrávas Maria, počatá bez hříchu.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět