1422. 3. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. května 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE ODVÁŽNÍ


Mé děti, ačkoli vás upozorňuji na mnoho nadcházejících událostí, nestanou se všechny okamžitě ve vaší době. Prostě nechci, abyste byly zastiženy duchovně nepřipravené na velkou temnotu, která se blíží k vašemu světu.

Když temnota přijde, bude vskutku velmi temná a mnozí se obrátí proti vám kvůli vaší velké lásce k mému Jménu. Budou vás chtít zabít, nebo nechat vás vydat k zabití, protože budou sloužit jinému bohu, který nejsem Já, a jemuž jsou nejvíc oddáni.

Nemějte strach, až ten čas přijde, neboť je pro Mne něco nemožného? Jsem schopen odebrat bolest od smrti a pak budete tady se Mnou navěky.

Buďte silné a odvážné pro mé jméno. Ano, buďte velmi odvážné.

Ježíš


Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9:Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Mt 16, 22: Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!"

Jan 16, 2: Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.

Jan 15, 8: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?

Lk 1, 37: Neboť u Boha není nic nemožného.
zpět