1424. Poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUD NAD VŠEMI VĚCMI


Mé soudy nyní přicházejí ke každému národu. Uvidíte pohromy nepodobné ničemu, co jste viděli dříve. Uslyšíte o katastrofách, jež se staly v místech, kde máte své blízké a budete vědět, že nepřežili. Toto je čas soudu nad všemi věcmi.

Celá Země musí být nyní souzena, abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů.

Mé děti, nebojte se toho, co uvidíte, ale modlete se, modlete se horlivě za nespasené mezi vašimi milovanými. Modlete se, abych je zachránil. A modlete se o sílu a vytrvalost všech, kdo Mě znají, aby jejich víra neselhala, neboť podmínky se v mnoha oblastech stanou katastrofální.

Ježíš


Ž 9, 16-17
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

Mt 24, 13: Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu.

Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
zpět