143. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MÉ DĚTI, O VŠEM SE ROZHODNE VE VAŠEM SRDCI


Moje drahé děti,

oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce nedokáže pochopit, co jsem vám přichystal. Tento svět je jen stín ve srovnání s místem, které vy nazýváte nebe. Váš život na zemi je krátkou zkouškou. Pokud jste ve zkoušce uspěli, získáte věčný život. Ale když padnete, ztratíte všechno, co jsem vám přichystal.

Zkouškou je láska. Když se v každé životní situaci rozhodnete podle lásky, můžete vejít do domova věčného štěstí, který je připraven pro ty, kdo Boha milují. Bůh sám je Láska, z jeho lásky jste, On vás povolal k životu z ničeho. Bůh je Stvořitel, jenž z ničeho stvořil svět a všechno položil pod nohu člověka, aby nad světem panoval. Kdyby člověka vedla láska, svět by ho poslouchal. Ale lidé svými hříchy, svou bezuzdnou chamtivostí a sobectvím zničí svět, jejž od Boha dostali.

Mé drahé děti, Bůh vás stvořil ke svému obrazu, dostali jste rozum a svobodnou vůli, kterou Bůh chová v nejvyšší úctě. To znamená, že dovoluje i zlo, abyste se od něj odvrátili. Ale když si zvolíte hřích, tak i příroda se vzbouří proti vám. Proto je tolik katastrof.

Mé děti, o všem se rozhodne ve vašem srdci. Obraťte se! Naplňujte se Mnou, mou nekonečnou láskou, a pak i vaše skutky budou správné. Spojte se se Mnou! Proto jsem se stal člověkem, abyste se Mě nebáli, a abyste žili se Mnou ve vroucím osobním spojení. Když ke Mně mluvíte, Já vás slyším. Jsem vám k dispozici ve dne v noci, vždyť ve vaší duši žiji za předpokladu, že Mě do sebe přijímáte. Dokážu vykonat cokoli, když se s vírou modlíte. Ale dám vám jen to, co vám bude sloužit ke spáse vaší duše. Proto neklesejte na mysli, dostanete-li něco jiného než to, o co prosíte. Za to Mi budete v nebi vzdávat díky na věky věků.

Moje děti, čas je krátký. Váš život se rychle ukončí. Prosil jsem vás o následující: Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne ani hodiny. Ať je celý váš život neustálým čekáním, jako u moudrých panen v evangeliu. Pociťujte touhu po Mně a po spatření mého svatého Světla. Obracejte evangelium v činy a žijte ve svatosti života. Tak se vaše srdce naplní láskou ke Mně a touhou po Mně, abyste byli tam, kde jsem Já, abyste viděli mou slávu. Jsem tak ušlechtilý a laskavý, že ani za celou věčnost se nedokážete Mnou naplnit. Tolik vás miluji, že to bude vaším štěstím na věky věků.

To, co na vás čeká v nebi, to se lidskými slovy nedá vyjádřit. Svatý Pavel, potom co uviděl nebe, výstižně napsal: "...co žádné oko nikdy nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo, nač žádný člověk nikdy ani nepomyslel, co Bůh připravil těm, kdo Ho milují" [1Kor 2, 9].

Moje děti, milujte Boha, svatou Trojici, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze všech sil. A vaše spolubližní tak, jak jsem Já miloval vás, když jsem na kříži dal za vás svůj život. Žijete-li v lásce, nebe je již mezi vámi. Láska léčí a učiní vás šťastnými, je to nejlepší životní stav.

Nedávejte se do řeči s pokušitelem, nevpouštějte skleslost do svého srdce. Vždy je naděje, neboť Já jsem s vámi každý den, do skonání světa. Jsem věčný a všemohoucí. Kdo Mi důvěřuje, ten nebude zahanben.

K tomu vám žehnám, moje milované dětičky, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš JežíšModlitba skrze Ducha Svatého:

Ó, požehnaný Duchu Svatý, který plníš naše srdce a připomínáš všechno, co Ježíš učil. Uchvať naše srdce, aby hořelo láskou k Bohu. Zapal v plamen naše srdce, abychom nikdy neměřili váhou, ale abychom celý náš život odevzdali Ježíši, našemu drahému a dobrému Vykupiteli, aby s námi činil podle své vůle. Nevzpírejme se, když trpíme, pohlédněme na kříž. Jednorozený Syn Boží, zalitý krví, bojuje za nás svůj smrtelný zápas! Berme si z Něj sílu. Jak velká láska je v Něm, že tak velkou oběť přinesl za nás. Prosme o jeho milost, abychom se Mu podobali, když ve svatém přijímání vstoupí do našeho srdce.

Nechť je On Králem našeho srdce. My se však ponořme do Něj jako malinká kapka vody do mohutného oceánu lásky. Potom se naše srdce naplní jeho nekonečnou, Jeho samého překonávající a všechno odevzdávající láskou. Tehdy budeme konečně takoví, jaké nás stvořil Otec – věrnou podobou jeho svatého Syna. Nedovolme, aby hřích v nás znetvořil obraz Bohočlověka. Vždy bděme ostražitě nad čistotou své duše a nikdy neurazme Toho, kdo nás tak velmi miloval. Pozorujme Ho na kříži, jeho svaté rány, které pro nás utrpěl. Skrze své krvavé slzy se na nás dívá a čeká, že se polepšíme, aby nás dokázal spasit. Kvůli nám zvolal: Žízním!

Žízní po tvé duši, neboť s tebou se chce sjednotit ve svatém přijímání. Očisti se ve svátosti pokání, abys byl hoden být příbytkem Krále králů, Pána pánů, jednorozeného Syna Božího, který je tvým Bohem Vykupitelem. Neuraz Ho nikdy více a usmiřuj Ho i kvůli hříchům ostatních. Pak budeš šťastný a dostaneš od Něj velký pokoj, neboť On nikdy nenechá bez odměny ty, kteří Ho milují.

Můj Ježíši, můj milovaný Králi, prosím Tě, vryj své jméno do mého srdce. Nikdy nechci vědět o ničem jiném, jen o Tobě, o Ukřižovaném. Nechť vždy jen Tebe vidím před sebou, jak si jen trpěl za mé hříchy. Ať Tě nikdy neurazím, nechť raději zemřu. Prosím Tě, dej mi takovou lásku, kterou jsi ke mně cítil, abych i já dal svůj život za Tebe, až mě budou pronásledovat kvůli mé víře. Amen.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět