1433. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

BUDU S VÁMI AŽ DO KONCEMoji milovaní lidé:


Mé Nejsvětější Srdce, zdroj Lásky, si přeje přivítat mé kající a obrácené děti.

Moji milovaní, snažte se činit dobro, odložte nevhodné myšlenky vůči svým bratrům. Je tolik jednání a skutků, které vám zabrání náležitému prožívání eucharistické slavnosti tím, že k ní přistupujete s kamenným srdcem, bez lásky ke svému bližnímu, a tak selháváte v naplňování prvního Přikázání.

Myslíte si, že Mě milujete, když vyloučíte své bližní, z nichž činíte dřevo na otop, které shoří na popel, který rozprášíte do větru bez jakéhokoli soucitu.

Je to ten okamžik, na který jste čekali, aniž byste se připravili a dávali mou vlastní Lásku svým bližním, nevědouce, že bez mé Lásky jste ničím a v nicotě se stáváte snadnou kořistí Ďábla a démonů této generace.

Má milovaná Matka předvídala, že Zlý připravil lidské stvoření, aby mu sloužilo a byl správcem nenormálních hříchů této generace. Satan se raduje, když vede mé lidi do chaosu, kráčí ve stopách démonických myšlenek, jimiž Mě lidstvo křižuje znovu a znovu. Zlý má potěšení, když vidí člověka trpět víc a víc, aby ho zbavil odvahy vzdát se snadných věcí, a člověk se pak oddává tomu, co je snadné, i když v tom ztratí svou duši.

Milovaní, zůstaňte připravení být zkoušeni ve víře [1Petr 1, 7] těmi, kdo ovládají lidstvo a jsou správci jednotného náboženství, které Mě vylučuje, protože není mou vůlí, ale lidskou vůlí s cílem ovládnout svět. Buďte si vědomi, že víra bude vystavena zkoušce ve všech aspektech lidského života, od začátku cesty mých lidí, přes náboženství, vzdělání, morální formaci, hospodaření…, neste víru ve Mne, abyste mohli přestát zavedení [Nového] světového řádu.

Lidské stvoření bylo zahnáno do kouta světovou mocí, která hanobí lidskou důstojnost, přivádí ji do velkého zmatku a jedná pod vládou Satanovy verbeže, předběžně posvěcené svobodným rozhodováním.

S Boží trpělivostí čekám na hříšníky, aby činili pokání, a volám ty, kteří mají pocit, že Mě milují, aby se Mi odevzdali, posílili se ve víře, aby nebyli prázdnými slovy a neměli dutá srdce, ale aby opravdově a stále praktikovali Blahoslavenství, neúnavní vyznavači mé skutečné přítomnosti v nejsvětější oltářní svátosti.

V těchto těžkých chvílích pro lidstvo, příval nemocí vytvořených zneužitou vědou, pokračuje v růstu, jako příprava na to, aby později mohli lidé dobrovolně žádat značku šelmy nejen proto, aby nebyli nemocní, ale také, aby si udělali zásoby toho, co budou brzy hmotně postrádat a zapomenou na duchovno, majíce slabou víru.

Čas velkého hladomoru se blíží jako stín nad lidstvem, které neočekávaně čelí radikálním změnám, jež zmenšují úrodu v důsledku měnícího se klimatu.

Moji milovaní lidé, modlete se, nepokoj vzrůstá ve velkých národech, mezi nimi je Francie, Spojené státy, Itálie a Švýcarsko.

Milovaní lidé, silná zemětřesení způsobí spoušť, modlete se za země, za něž jsme vás žádali se modlit, včetně Singapuru a Austrálie.

Milovaní lidé, modlete se za instituci mé církve, potácí se.

Milované děti, rozlišujte, zbytečné cestování vás povede k tomu, že se stanete stálými cizinci v zemích, které nejsou vaše. Nadále budete žít v chaosu uzavřených hranic, aniž byste to očekávali.

Jděte k mé Matce, povede vás po mé cestě: "Dělejte, co říká" [Jan 2, 5].

Moje obrácené a přesvědčené děti jsou zdrojem nepohodlí pro Zlého, proto vytrvejte ve víře.

Nebojte se!
Budu s vámi až do konce.
Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí a vy jste její děti.

Čekám na vás, přijďte ke Mně.

Váš Ježíš

zpět