144. Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


BĚDA TĚM, KTEŘÍ JSOU HLUŠÍ A SLEPÍ K MÉMU VOLÁNÍ


Moje drahé děti, které jsem pro sebe vyvolil,

velice vás miluji a bdím nad vámi. Roztáhnu svou ruku, aby vám Satan nemohl uškodit. Z mé milosti se budete hříchu zdaleka vyhýbat, protože do vaší duše vložím takový odpor a hnus ke každému hříchu, že byste raději chtěly umřít, než byste Mě i nepatrně urazily. Nikdy se nestrachujte, pokud jde o spásu vaší duše, neboť Já sám, Spasitel, se starám o to, abyste byly vždy zbaveny každého hříchu a s čistou duší čekaly na velký den mého Příchodu, až přijdu pro vás ve slávě v oblacích, abych vás vzal s sebou ve své náruči, na konci vašeho života, do Domu mého Otce.

Mé malé děti, ani si nedovedete představit, jak velkou útěchu pro Mne znamenáte v tomto ubohém, hříšném světě. Ve vaší duši se mé srdce osvěží, vy jste mým pozemským nebem a v každém svatém přijímání vám dám pocítit radost, jakou ve vašem srdci prožívám Já, když Mě do sebe přijímáte.

Moje dětičky, mé srdce je jako hořící moře. Má láska se vylévá na každé stvoření. Každému člověku, hlavně hříšníkům, dám jakoukoli milost, která by je přivedla ke spáse. Volám je, přitahuji, dávám vnuknutí, aby přišli k čistému prameni, k nikdy nepomíjející milosti, k svaté eucharistii a k svátosti pokání, které vedou k věčnému životu.

Běda těm, kteří jsou hluší a slepí k mému volání, neboť navždy ztratí to, co jsem pro ně připravil. Vy však, kteří Mě přijímáte, dostanete obrovskou milost, a budete se těšit z pokoje bezpečí a radosti. Já jsem Král vašeho srdce, a věčný život, už tady a teď, patří vám.

Proto mé drahé děti, nechť ve vašem srdci zní věčný chvalozpěv. Střežte si čistotu své duše, usilujte o svatost života a snažte se ve všem vyhovět mým očekáváním, mé svaté vůli. Proste o moudrost Ducha Svatého, jenž před vámi odhalí tajemství mé vůle. Učiňte všechno, k čemu vás přivedu, a tehdy splníte úlohu, kterou jsem vám svěřil. V království mého Otce pak budete mít velký podíl na odměně. Vezmu si vás jen pro sebe.

Zůstaňte ve Mně, v lásce, důvěře, dobrotě, pokoře a ve služebnosti, kterou Mi prokazujete. Potom ode Mne dostanete každou milost. Jak budete bohatnout velkým počtem duší, i vy sami si získáte věčný život.

Přijměte mé posilující požehnání k poslednímu velkému souboji mezi mými dětmi a vazaly Satana, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého

Mt 24, 9-14:
9: Tehdy vás budou vydávat k soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět,
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět