1453. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. ledna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

OBRAŤTE SE DŘÍV, NEŽ PŘIJDE NOCMilovaní lidé Boha:


Jako vůdce nebeských milicí, jsem poslán, abych vám oznámil:

Jste milováni Nejsvětější Trojicí a naší a vaší Královnou a Matkou posledních časů, jejíž obraz reprezentuje to, na co by Boží děti neměly v této chvíli zapomenout.

Jako děti, zrozené na kříži, nosíte znamení kříže, kterého se nikdy nesmíte vzdát, neboť je v něm ve své podstatě zahrnuta spása lidského stvoření. Je to ta Láska Krista, kterou dal svým dětem skrze kříž, a proto také skrze Královnu a Matku Posledních časů.

Věrný lid přestal být takový kvůli vzpouře proti Přikázáním Božího Zákona, kvůli jejich překroucení a početným hříchů, které obklopují lidská stvoření, dokud se nestanou částí vlastnictví ďábla, a proto jednají jako děti, které se vzdálily svému Otci.

Čekáte, že budete odměněny za to, co si nezasloužíte, přejete si pokračovat, jako jste žily před tím, než hordy Satana ovládly lidskou mysl a zatvrdily lidská srdce. Nebude tomu tak. Ten, kdo doufá v lepší zítřek, vkládá svou naději do svého vlastního individuálního světa, aniž by si uvědomil, nakolik bylo celé lidstvo změněno.

Už v dřívějších časech bylo lidstvo proniknuto novými ideologiemi, změněno a vzdáleno od svého Krále a Pána Ježíše Krista v přípravě na tento čas, kdy skrze tento virus, světová elita se sama ukázala bez masky, což není nic jiného, než v podstatě reprezentace antikrista, toho, jenž se stane tyranem, zrádcem, podvodníkem a vlastníkem duší těch, kteří se před ním sklonili.

Mějte strach, ano, bojte se, že ztratíte svou věčnou spásu!

Snažte se být v každém okamžiku lepší, pochopte, že s tím vším, co přichází, ať už je síla lidského stvoření jakákoli, že vítězně vyjdete jen z ruky našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jinak budete snadnou kořistí samotného antikrista.

Proto vyzývám děti Nejsvětější Trojice, aby se rozhodly zachránit svou duši a nezabývat se daty, které vás sevřely do nesmyslného očekávání, jímž marníte možnost pokračovat v duchovním růstu a stávat se lepší a větší děti živého Boha, skutečného Boha, a posilovat víru nejen modlitbou, ale poznáním.

Boží lid se opíjel, trávil čas slavnostmi, stále se díval stranou na to, co se v tuto chvíli děje, a najde se ve chvílích, kdy bude prožívat hlubokou bolest, protože byl hluchý k volání, aby se v duchu připravil, změnil svůj život, duchovně se obnovil a připravil se, jak je to jen možné, také materiálně.

Boží záměry pokračují. Kolik jen lidí bude soudit Boha za to, že dovolil lidskou vůli!

Pohár se stále vylévá, už v něm zůstává jen málo a neposlušnost lidstva pokračuje navzdory epidemii, která v tomto čase trvá, a přinese větší útrapy lidstvu.

Bůh si přeje, aby jeho lid nezapomněl toto:

"Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího." Zj 19, 15].

Pohár Božího hněvu bude vylit na celé lidstvo, a kolik je těch, co se stanou soudci Božího hněvu a nebudou jej brát v úvahu? Je pravda, že v našem Pánu a Králi Ježíši Kristu byl Boží hněv upokojen. Současně každé lidské stvoření je zodpovědné za své hříchy a musí usilovat o obrácení, nápravu, kajícnost, protože Bůh udělal, co žádný člověk nemůže udělat, nebo být toho hoden.

Pojďte děti Boha a obraťte se dřív, než noc padne na tuto zvrácenou generaci!

Modlete se v každém čase, připravte se čelit s vírou, pevností a rozhodností na zkoušky, jimž budete podrobeny. Musíte říct ne tomu, co není od Boha, a dívat se dál, než kam mohou dohlédnout vaše oči.

Lidstvo je kořistí své vlastní nevědomosti, je vydáno do rukou nepřítele a světský řád je ovládá a utiskuje.

Modlete se, země se silně třese, v některých zemích dílem přírody a v jiných kvůli zneužité vědě a zvrácené mysli člověka.

Modlete se, národy povstávají, protesty lidí budou zakázány a člověk je donucen, aby zabránil jejich šíření.

Modlete se za Mexiko, Spojené státy, Portoriko, Chile a zejména za Japonsko. Zemětřesení způsobí bolest.

Jako obránce Božího lidu, můj boj je neustálým bojem proti hordám zla. Spolu s mými anděly vás budeme ochraňovat, pokud svobodná vůle každého z vás to dovolí.

Je naléhavé, abyste se připravily v rodinách, kde zůstanete během pohrom, a ve společenstvích, kde zůstanete s jistotou, že žádné Boží stvoření nebude opuštěno.

Jako velitel nebeských armád, se svým mečem vztyčeným a s mocí, udělenou mi Nejsvětější Trojicí, vám sděluji:

Já jsem ochránce svatých míst. Jsou-li domy svatá místa, ochráním je. Žádáte-li mě vřele, pomohu vám vnitřně se poznat a neodmítat Boží vůli.

Jsem ochránce rodin, chráním ty, kdo chtějí udržet správnou rovnováhu v rodině. Má láska je soucitná.

Jsem ochránce věrné církve a bojuji, abych udržel ďábla daleko od církve mého Pána a mého Boha.

Žehnám vám.

Nechejte růst svou víru.

Svatý archanděl Michael

zpět