1457. Poselství Ježe ze dne 1. února 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

ŽIJETE UPROSTŘED SOUŽENÍMoji milovaní lidé:

Přijměte mé požehnání a mou lásku pro každého z vás. Jako šeptá vítr, tak i mé srdce šeptá lásku k mým vlastním, abych je přitáhl ke Mně.

Moji milovaní lidé, neustále jdete v proudu každodenního života. Lidstvo si zvyklo na tento každodenní život a je málo věcí, které vás můžou zastavit, abyste přemýšleli o jejich důsledcích. Je to výsledek neustálého zavádění novinek, aby lidstvo nereagovalo na změny, ale naopak, aby vidělo vše co se děje, jako normální.

Má církev je silně proniknuta dýmem Satana, který je v ní stále víc přítomen, aniž by mé děti rozpoznaly, kam jsou vedeny.

Tato generace novinek přijímá cokoli, co je jí podstrčeno jako další novinku, a tak je vedena po cestě hrůzy, kde ji démonické síly přijdou pronásledovat osobně.

Varoval jsem vás před změnami v instituci mé církve, a přesto si nevšímáte mých slov a slov mé Matky.

Musíte uvažovat, pracovat a jednat jako stvoření víry a čelit rostoucímu zavádění světového řádu, aniž byste zapomínali, že víra musí být uváděna do praxe, aby semena mohla růst a přinášet plody věčného života.

Moji milovaní lidé, zkrátím dny pro lásku mé Matky a její neustálé žádosti.

Nenechejte se zmást daty, zůstávejte připraveni jako panny s lampami naplněnými olejem! [Mt 25, 4].

Nebuďte zmatení, žijete uprostřed soužení, jakého zde nebylo od počátku světa až dosud, a ani už znovu nebude… tváří v tvář neustálým úpěnlivým prosbám mé Matky a mých vyvolených, zkrátím čas, aby všichni moji věrní nebyli ztraceni.

Žijete ve válce, a ta se stává více přítomnou, lidstvo se stává ustrašené, ale je nutné, aby se to stalo. Tvrdost srdcí mých dětí musí ustoupit krutosti samotného člověka, jenž jedná bez strachu.

Zůstaňte ve střehu: Středozemní moře bude příčinou světových zpráv, mocnosti nebudou čekat, aby ukázaly svou velikost.

Modlete se, mé děti, modlete se za Střední východ.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, příroda je bude bičovat, země se bude třást.

Modlete se, mé děti, modlete se, Rusko vystoupí ze své pasivity.

Moji milovaní lidé, v důsledku činnosti sopek bude voda znečištěná, a tato vzácná tekutina, které si moc nevážíte, bude příčinou konfliktů.

Moji milovaní lidé, věnujete pozornost svému každodennímu životu? Z jednoho okamžiku do dalšího, jste zažili něco nepředvídatelného, co vytvořila ruka mužů vědy a použila, aby ublížila lidstvu. Nevidíte, že je s vámi velmi jemně manipulováno, dokud stoupenci Zlého se neobjeví před vámi a už zavedená ničemnost přivede jedny ke zradě druhých.

Modlete se a pozvedněte svého ducha dřív, než se tyto věci stanou, jinak bude jen málo těch, co vytrvají ve víře.

Nemluvím o konci světa, ale o této generaci, v níž se mé Slovo naplní. Nejste nevědomí o událostech.

Jsem milosrdný a přijímám vás s velkou radostí, když činíte pokání a obracíte se. Musíte se připravit na tento čas, neboť dny budou spěchat a urychlí události.

Vy jste mé děti, které miluji, a musíte růst ve víře. Milujte svého bližního, neboť láska mezi mými dětmi se vytratí.

Nebojte se toho, co vám přináším, ale raději se radujte. Pak Já, Pán, budu s mým lidem a v každém čase vás ochráním.

Děkujte za vše, co máte a buďte stvoření pokoje, vroucími milovníky mé Matky a věrní svatému archanděli Michaelovi a nebeským sborům.

Má láska je pro mé děti: Neopustím vás, jsem pozorný ke každému z vás – buďte věrní, přijměte Mě, zbožňujte Mě.

Přijde můj anděl pokoje: Přijde tato má podpora pro můj lid, a ještě jednou, můj lid bude svědkem mé lásky.

Žehnám vám, milované děti.

Buďte těmi, kdo mají lásku, naději, víru a dobré srdce.

Váš Ježíš
zpět