147. Poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


NECHTĚJTE NIC JINÉHO, NEŽ PŘIJMOUT MOJI VŮLI A VYKONAT JI


Moje drahé děti,

mše svatá je mou nekrvavou obětí na kříži, ale je také jejím skutečným obnovováním. Mše svatá ještě udržuje svět. Při každé mši svaté se můj Otec dívá skrze mé ukřižované tělo na kříži na hříšné lidstvo a vidí, jak velkou oběť jsem přinesl za spásu člověčenstva. Proto se jeho milosrdenství ještě více rozhoří a ubohým hříšníkům rozdá více milostí.

Kněz je mým spolupracovníkem, který Mě zosobňuje během sloužení mše svaté. Když vysloví má slova v jednotném čísle první osoby – to je mé Tělo a to je má Krev, tehdy se zvláštním způsobem ztotožním s mým knězem, a prosím ho, aby se i on úplně ztotožnil se Mnou. Nechť opustí svět, nechť do Mne vloží všechnu svou naději, nechť Mi odevzdá svůj život a vroucně Mě prosí, abych Já žil a působil skrze něho. Jen pomocí takových mých kněží dokážu uskutečnit můj věčný plán.

Když kněz jen mechanicky opakuje slova proměnění a neztotožní se se Mnou, zmaří můj věčný, svatý plán pro sebe i pro duše, které mu byly svěřeny. Pak již nedokážu skrze něj působit a stádo utrpí škodu, protože není nikoho, skrze něhož bych rozdal své milosti. Moji kněží dostali největší milost, a kněz smí být jen svatý. Toho dosáhne, když se modlí a postí, aby dosáhl svatosti života, když se vědomě snaží obrátit v čin mé učení, popsané v evangeliích a každý den odhodlaně zápasí a bojuje proti pokušení Satana. Když se skálopevně a se silnou vírou postaví Zlému na odpor a všechnu svou důvěru vloží ve Mne, tak má vyhráno.

Moji maličcí, hodně se modlete za mé kněze, neboť i na nich závisí vaše posvěcení. Mým kněžím jsem svěřil svátosti, které skrze ně vysluhuji pro vás, bez nichž byste se nedostali ke svatosti života. Kdyby kněz ve stavu hříchu sloužil mši, nebo dal rozhřešení po svaté zpovědi, budou tyto svátosti i přesto platné, a to je nadmíru velká milost. Všechny tyto milosti dávám kvůli svým věřícím. Každá duše, ať je to kněz nebo věřící, se dokáže naplnit mými milostmi v té míře, jak široce otevře přede Mnou svou duši.

Proto, moje drahé děti, prosím každé z vás, v každém životním stavu, abyste se Mi úplně odevzdaly a oddaly. Dovolte Mi, abych vás zformoval ve svaté, neboť to jedině Já dokážu učinit. Nechtějte nic jiného, než přijmout mou vůli a vykonat ji. Když naplníte mé učení, které vám dávám v evangeliích, tak už jste nastoupili na cestu svatosti života. Modlete se za mé kněze, aby s otevřeným srdcem přijali do sebe mé milosti. Aby byli pokorní a poslušní, a aby lidem, kteří jsou jim svěřeni, Mě hlásali a rozdávali. Aby nehledali svoji slávu, ale aby se snažili žít tak, aby Mě kvůli nim lidé velebili.

Nejdůležitější ctností je pokora, jakou jsem žil i Já sám. Když rozjímáte o mém mučivém utrpení, zhrozíte se, jak hluboko jsem šel v žití pokory. Výsměch, korunování trním, ukřižování na kříži. Přečtete-li si mou modlitbu z Getsemanské zahrady, kde jsem se potil krví a chvěl se, bál se, protože jsem předem věděl, co bude následovat, prosil jsem svého Otce, aby odebral ode Mne tento kalich, ale hned jsem k tomu dodal: "Ale ne jak Já chci, ale jak Ty chceš." Takovou poslušnost si žádám od vás, kněží, stejně jako od věřících.

Svatost života stojí na dvou pilířích: na pokoře a na poslušnosti. Dal jsem vám příklad, jak Mě máte následovat. Celou svou životní cestou jděte za Mnou v sebezapření a nesení kříže. Když se chytnete ruky své Nebeské Matky a poprosíte ji o pomoc, pak vám pomůže, abyste nikdy nesešli z úzké cestičky spásy a vždy jste plnili můj věčný, svatý plán pro vás.

Mé děti, k tomu vám žehnám v tomto v krvi rozbouřeném, chaotickém světě, svou překypující, nekonečnou láskou mého Srdce, a dávám vám své posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Žid 10, 7: Proto jsem řekl: "Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno."

Žid 10, 16: Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět