148. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


VÁS, KTEŘÍ JSOU SJEDNOCENI SE MNOU, JE VELMI MÁLO


Ponoř se do Mne. Mysli na to, že se ve Mně ztratíš jako malá kapka vody v obrovském oceánu lásky. To je nejsvětější setkání.

Mé děti, temnota pokryla tento svět. Obloha je černá od démonů. Všichni ďáblové jsou vypuštěni z pekla. Vás, kteří jsou sjednoceni se Mnou, je velmi málo. V tomto světě záříte jako malinká světélka. Chraňte si své světlo, svou víru, důvěru, naději vloženou do Mne a svou lásku ke Mně, neboť je to jediná hodnota v této holé pustině, v tomto údolí slz, která se ode Mne odtrhla.

Moji maličcí, život je krátký a čas se brzy završí. Vytrvejte vedle Mne a buďte Mi věrni až do smrti. Blízko je čas mého slavného příchodu, kdy dechem svých úst usmrtím zlé a každého budu soudit dvojsečným mečem, vycházejícím z mých úst. Meč je Slovo, učení mého Otce, které jsem přinesl dolů na Zem. Jediným měřítkem je evangelium a v něm je hlavní příkaz láska. Byli jste stvořeni, abyste toužili po lásce a byli šťastní, když milujete.

Velké přezkoušení, očištění světa, už začalo. Všichni ti, kdo chtějí vyhovět lidem, přestože jejich svědomí je varuje, že jdou po špatné cestě, budou ztraceni. Velký počet jich padne za oběť, ale ti, kdo vytrvají až do konce smrti, i když se stanou mučedníky, budou navždy zářit v mém království jako Slunce.

Mé děti, ošklivím si každý hřích, který vidím na zemi. Nikdy se neztotožňuji ani s hříchem, ani s hříšníkem. Chci zachránit hříšnou duši, a proto ji často přiměji k svatým činům. Přivedu k ní lidi, skrze něž ji varuji, ale když opakovaně řekne ne na mé volání, tak ji opustím a nechám ji, aby ji získal ten, koho si zvolila. Žel, na světě je velmi mnoho takových lidí.

Modlete se za hříšníky! Satan teď chce uvrhnout ještě více duší do zatracení, jako kdysi, během historie světa, ale díky vašim modlitbám jim dám mnoho milostí.

Moji maličcí, vytrvejte vedle Mne až do konce smrti, neboť Já jsem věčný vítěz, protože mou smrtí na kříži a mým zmrtvýchvstáním jsem přemohl kníže tohoto světa. Mé vítězství je věčné vítězství, a ten, kdo vytrvá vedle Mne až do konce, toho posadím na svůj trůn a bude panovat se Mnou na věky věků.

Žehnám vám překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Soukromé poselství Panny Marie již vysvěcenému knězi X:

Mé drahé dítě, obklopuji tě svou nebeskou mateřskou láskou. Přikryji tě svým pláštěm Matky Boží, ochráním tě před hordami zlých duchů, kteří na tebe neustále číhají, aby způsobili tvůj pád. Důvěřuj mi. Chyť se mé mateřské ruky! Sjednoť se s mým Neposkvrněným Srdcem Boží Matky. Miluj spolu se mnou mého drahého, svatého Syna, jenž se ztělesnil v mém svatém lůně, vzal na sebe lidské tělo, které počal Duch Svatý, a jenž je Bůh a člověk v jedné osobě.

Podívej, dám Jej tobě jako sladké maličké batole, vložím Jej do tvého klína. Miluj Jej tak, jak jsem Jej já milovala a navěky miluji. Pros mé srdce Matky Boží a já naplním tvé srdce planoucí láskou k Bohu, obětavou, všechno překonávající láskou, abys dokázal v každé životní situaci vyslovit spolu se mnou: "Hle, jsem služebnice Pána, nechť se stane podle tvého slova, podle tvé vůle. Můj svatý Syn dokáže uskutečnit svůj věčný plán jen s takovými obětavými a čistými dušemi, jen v čistých duších se cítí dobře, které jsou pokorné, poslušné a čisté, jakou jsem byla i já, když jsem žila na Zemi.

Miluj Jej, toho, jenž po tobě touží, který tě obejme a ukryje. Natáhne k tobě své maličké rámě, neboť má žízeň po tvé lásce. Ve tvé duši si chce najít příbytek, přeje si, aby tvé srdce bylo jeho domovem. Otevři Mu dokořán své srdce, svou duši, aby ji úplně naplnil On, Pán všeho a Bůh, jehož svět nedokáže přijmout, ale který se ve své všemohoucnosti ukryl do světla chleba, aby se tak sjednotil s tebou a s lidmi, kteří žízní po jeho lásce.

Tak Jej také přijmi, jako maličké dítě, jako tvého všemohoucího Boha v každém svatém přijímání. Plesej a raduj se s nezkrotnou radostí, že i ty můžeš být nositelem Boha, jako jsem byla i já, když jsem Jej devět měsíců nosila pod svým srdcem. Miluj Jej nadšeně z celého srdce, z celé své duše, z celé své síly!

Neustále Mu obětuj své služby a všechno přijímej podle jeho drahé svaté vůle, abys naplnil jeho sen, vztahující se na tebe, abys byl svatý a abys byl v nebi rodičem velkého množství spasených duší. Proto se za tebe modlím před nejsvětějším Světlem mého svatého Syna a před Nebeským Věčným Svatým Otcem, a vyprosím pro tebe všechnu milost, kterou potřebuješ k naplnění svého poslání a k rozvoji tvé svatosti života.

Volej mě, jsem stále s tebou! Ochráním tě, budu tě držet za ruku, vezmu tě do mé náruče. Budeš-li unavený, upokojím tě. Miluji tě tak, jako svého jednorozeného Syna, neboť Jej nosíš a Jeho vidím v tobě.

Žehnám ti mým mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Matka Maria
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět