1481. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. února 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

MUSÍTE SE OBRÁTIT DŘÍV, NEŽ SE SETMÍ


Milovaní lidé Boha, sdílím s vámi Boží Lásku.

Děti Nejsvětější Trojice:

V každém okamžiku jste ochraňovány ve vašich činech a jednání, abyste se mohly udržet na cestě, která vede k věčnému životu, bez porušení vaší svobodné vůle.

Musíte stále zkoumat samy sebe, aby ani vaše práce, ani vaše chování vás nemohly vést k vydání svědectví, jež jsou v rozporu s Boží Láskou, která vás varuje.

Boží lidé, netoulejte se po jiných cestách, buďte i nadále nositeli Boží vůle, abyste mohly zůstat v bezpečí.

Lidstvo musí být v jednotě s Nejsvětější Trojicí, s naší Královnou a Matkou Nebe a Země, s příkazy Božího Zákona.

Je snadné oklamat lidstvo kvůli jeho nedostatku víry, nekonečně liberálními myšlenkami, sektami a ideologiemi. Jsou oděné jako dobré a chodí kolem, aniž by si Boží lidé uvědomili jejich záměr přivést je na zcestí a nechat je zcela padnout do rukou Zlého.

Jste snadnou kořistí pro ty, kdo byli posláni zlem, aby znepokojili lidstvo do té míry, že se bude bouřit proti všem a všemu, co je proniknuto dobrem. Ovládnou jejich mysl, jste-li stvoření slabá, neduchovní a nerozumná, neodolná k našeptávání zla. Někteří si myslí, že jsou vyzrálí ve víře, ale není tomu tak. Jejich mysl je na vlastní nebezpečí zavede, kam chce, kam se jí líbí a dovolí, aby z jejich úst vycházely urážky vůči našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, naší Královně a Matce a vůči daru života [Řím 12, 2].

Boží lidé, ztrácíte svou vyrovnanost, svůj rozum, osu, která by vás měla udržovat soustředěné na Boží práci a jednání, a v mžiku padáte jako farizeové a dovolíte každé špinavosti a urážce vůči svému bližnímu vyjít z vašich úst.

Jste nositelé masek!… Musíte se obrátit nyní, dřív, než se setmí a temnota se stane pánem zkázy.

Předali jste osud lidstva do ďábelských rukou ochranou nepřirozených zákonů, které urážejí Boží srdce, přijímáte vše, co k vám přijde, bez rozmyšlení a bez porozumění, že jste byli omezeni ve svém normálním jednání a způsobu života, abyste se připravili na veřejné vystoupení antikrista.

Boží lidé, elita již ovládá celé lidstvo ze zákulisí. V této době už není pro většinu mythem. Její členové se prezentují před všemi lidmi a tím ukazují, že ekonomická moc ovládá lidstvo podle své libosti.

Proč se ukazují před vámi, Boží děti?

Ovládají vás a chtějí, aby jejich tvář byla známá většině, aby přijímala jejich příkazy, když je vám dají. A to je kritická chvíle, tolik očekávaná světovou elitou. Proto vám odhalují všechny své plány už předem, abyste je neodmítly.

Jako kníže nebeských legií, vás proto vyzývám, abyste prohlásily se mnou:

"OTČE, TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ, MOC A SLÁVA NAVĚKY VĚKŮ. AMEN."

Boží lidé musí dávat pozor, aby se modlili, pracovali a jednali v Boží Lásce, aby zvítězili nad nepřítelem duší.

Modlitba, která podává svědectví, se nevyjadřuje jen hlasem, ale také srdcem a nachází svůj vrcholný bod u svého bližního. Tento způsob práce a jednání současně oslabuje ďábla a jeho stoupence, kteří převzali hlavní pozemské síly, aby vydali své pokyny v rozporu s Božím Slovem.

Boží lidé, očekáváte pronásledování? Ano, budete pronásledováni potom, co mocnosti zla vyzkouší vaši víru, potom, co vás přivedou cítit se bezmocnými a oslabenými… Ale nebudou mít úspěch s věrným lidem: obráceným a přesvědčeným [1Petr 1, 7].

V Trojjediném Bohu, sjednocený pod ochranou naší a vaší Královny a Matky a přijímající ochranu nebeských legií a blahoslavených duší každé osobní oddanosti, Boží lid zastaví útoky ďábla, jenž manipulací s podvědomím chce proniknout do ducha věrného Božího lidu.

Velké zájmy pozemských mocností vědí jak proniknout do podvědomí lidského stvoření a již připravily vše, co je k tomu zapotřebí. Velké antény, zřejmě pro novou technologii příjmu a vysílání, jsou prostředky k proniknutí do lidského podvědomí a vedou lidi k jednání a činům v rozporu s Boží vůlí.

Proti tomu existuje lék:

Ať lidé zůstanou v pravé víře…
Ať žijí, pracují a jednají v dobru…
Ať milují Boha nade všechno a svého bližního jako sebe samého…

Tím se ve vás zastaví působení zla.

Zůstanete-li ve správném duchovním stavu, přítomnost Božího ducha vás zachrání před tímto zlem. Mějte na paměti, "ve správném duchovním stavu, aby ve vás jednal Duch Boží a měl tak protilátku proti této vládě."

Toto dobro prospěje těm, kdo jsou v procesu obrácení a lidským stvořením, která jsou na cestě k věčné spáse.

Tato generace čelí zneužití elitou, která všude na zemi přebírá moc, aby předala lidstvo antikristu, upevnila jediné náboženství, jednotnou vládu, jednotnou měnu, jednotné vzdělání ve své touze napodobit Boha Jediného a Trojjediného.

Boží lidé, neztrácejte víru, žijte tak, aniž byste opustili Boží sféru. Neříkejte: "Zůstanu pevný až do konce" – uchovávejte tato slova v tajnosti svého srdce. Někteří, kdo se nazývají věrní Bohu, ztratí víru ze strachu a neznalosti těchto posledních událostí.

Jsou to bratři ve víře, kdo dávají, a budou si vzájemně dávat pomocnou ruku v těchto chvílích, v nichž najdou sami sebe.

Zůstaňte v útočišti Nejsvětějších Srdcí našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny a Matky. Potom budete vedeni mými legiemi do úkrytů připravených pro vaši ochranu. Domovy, opravdu oddané Nejsvětějším Srdcím, se již staly úkryty.

Nebudete nikdy opuštěni Boží rukou.

Utrpení Země pokračuje a s ním i utrpení lidstva.

Církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista je otřesena, ostré spory ji povedou k rozdělení. Udržte si víru, nezoufejte, nerozprchněte se, jste chráněni mými legiemi a Boží vůle zmocnila naši Královnu a Matku porazit Satana.

Nebojte se, Boží děti mají stále jistotu Boží ochrany.

Buďte opatrné, Boží děti, buďte bdělé!

Prudké útoky přírody pokračují, některé ze samotné přírody, jiné jsou vyvolány lidmi vědy, kteří slouží zlu.

Sopky se probouzejí a moře bude rozbouřené.

Tváří v tvář těmto událostem, Boží lid nebude ztrácet odvahu, ale zůstane pevně stát s vírou v ochranu svého Pána a Boha.

Boží lidé:

Nebojte se, nebojte se, nebojte se!
Nejste sami, mějte pevnou víru.

V Boží Lásce,

Svatý archanděl Michael


zpět