149. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JSEM ZRAŇOVÁN TĚMI, KDO Z KAZATELEN POPÍRAJÍ MÁ POSELSTVÍ


Můj milovaný lide,

jako svítí slunce v poledne, tak vám osvětluji cestu, aby se nikdo neztratil.

Uprostřed nepolevujícího šílenství, v němž člověk žije, se vám nepodaří, abyste Mě uviděli. Vedu vás k našemu Domu, ale vy, zabraní do neustálého pobíhání sem a tam, nevnímáte, jak blízko jsem ke každému z mých dětí. Chodíte mimo, díváte se na to, co vám nepřinese žádný duchovní užitek a nevyužíváte čas tak, jak vám ukázal náš Dům. Ach, kdybyste jen byli poslušní, život by se změnil v pramen požehnání, a vy, s novýma očima a obnoveným srdcem, byste vyzařovali mou lásku, mou trpělivost a lásku k bližnímu...

Vidím tak mnoho vás, jak o Mně mluvíte a zdůrazňujete, jak milujete Mě a mou Matku, ale pak, když se vaši spolubližní na vás nedívají, vůči vašim bližním panuje neláska a bezbožnost, zejména ve vašich rodinách...

Trápí Mě, že mé děti jsou tak pokrytecké a zrádné!

Trápí Mě, že se obracíte ke svým bližním s arogancí a velkým sobectvím!

Moji lidé opět rozdmychávají nadřazenost muže nad ženou a ženy jsou ve velkém počtu trýzněny, je s nimi špatně zacházeno a jsou zabíjeny rukama těch, kdo jsou jejich rodiče, manželé, bratři, a další...

Tato generace Mi působí smutek... Jsem zahanben velkým počtem lidí, kteří tvrdí, že Mě následují...

Počítáte s pomocí mého Domu, ale přesto ji odmítáte s velkým pohrdáním. Nevíte, že jsem poprosil mou Matku, aby byla ochráncem mého lidu a že je připravena vám pomáhat. Má Matka vás povede k tomu, co není konečné: ke slávě věrnosti ke Mně.

Musím vám říct následující:

Má Matka a velká většina jejích dcer, byly schopny šířit a rozvíjet Lásku našeho Domu po celé zemi, zúrodňovat půdu, aby ovoce mohlo rychle uzrát. Žena bude obhajovat ženu v doprovodu mé Matky.

Moji milovaní lidé, tolikrát jsem vás varoval, abyste se smířili s mým Domem, ale vy jste Mi nedůvěřovali, naopak, ponořili jste se do naprosté zběsilosti.

Drogy bičují rodinu a společnost, člověk ztrácí svou svobodnou vůli...

Moji milovaní lidé, nevíte, co chci pro každého z mých vlastních, podléháte nákaze duše tím, co je světské, ale Já vás miluji jako otec své děti celým svým srdcem.
Miluji vás tolik, že jsem dal svou krev za všechny, bez rozdílu.

Svět se svými intrikami pohrdá těmi, kdo Mě následují, zejména když usilují naplňovat své povinnosti každého mého Božího dítěte.

V tomto čase, více než kdy jindy, je svobodné zednářství na svém vrcholu. Už neproniká, ale přímo ovládá vše, co je moje, může v tomto okamžiku rozhodovat jak ovládnout můj lid a připravit mu velké otřesy, aby jej přivedl jako ovci na jatka.

Nebojí se Mě, zbavují se mého lidu, zapomínají, že přijdu v mém Druhém příchodu, abych je vyzval k zúčtovávání za jejich činy, a budu je soudit mou spravedlností. Přísně...

Zednářství překrucuje mé Slovo, ničí Přikázání, utlačuje mou církev a přebírá moc, aby skrze nevědomost přivedla mé děti k pohrdání naším Božím Slovem. Zednářství se připravuje představit velkého podvodníka lidstvu, antikrista, a vy, protože o něm nevíte nic, se k němu vrhnete, jako bych to byl Já. Nechá mé děti trpět tím nejstrašnějším pronásledováním. Nenávidí ty, kteří Mě milují, poslouchají Mě a naplňují Boží vůli.

Můj milovaný lide, Varování se blíží a vaše srdce nejsou proměněna, a to pro nedostatek šíření znalosti o tomto činu, kterým je mé milosrdenství, dar mému lidu.

Jsem zraňován těmi, kdo z kazatelen popírají má poselství.

Jsem zraněn těmi, kdo pokračují v prohlašování, že Já nejsem Bůh katastrof, a proto by mé děti neměly vědět o všem, před čím je varuji. Proč neoznamují, že Já jsem Láska, a že z lásky k mým lidem jim říkám předem, co se stane, nebudou-li se včas kát? Mé zájmy by měly být vašimi. Místo toho, dříve než je duše ztracena, měli byste důrazně vykřiknout: "Jak ztracené je lidstvo!" Tímto způsobem by někteří mí lidé byli probuzeni.

Budu tvrdý vůči těm, kdo nevarují mé vlastní před událostmi, které se blíží... Nebo je to tím, že nevěříte mé Matce?

Já nepotřebuji zábavná představení nebo podívanou, "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

Moji milovaní, neprožívejte dny vašeho života jako hlupáci, kteří žijí ponořeni do lidských potěšení, protože ta, pro všechny bez rozdílu, skončí. Vzhledem k oslabení Země, budou všechny sociální vrstvy ohroženy hladem... Rozdíl bude ve skutečnosti, že můj lid bude živen mými anděly.

Moji milovaní lidé, těm, kdo se připravili kdykoli uprchnout ze Země, se to nepodaří. Zapomněli, že Já jsem Pán všeho, co existuje.

Mé Slovo je pravdivé...
Jsem milosrdný a odpouštím těm, kdo se ze srdce kají a napravují své cesty.

Děti, ti, kdo patří ke straně antikrista, v tichosti pracovali na tak zvaném "rychlém občerstvení" a přidali k těmto potravinám, které nedodávají lidskému tělu, co potřebuje, látky, které zvyšují úroveň hněvu, podkopávají sebekontrolu člověka, oslabují ho, aby v banálních situacích reagoval s větším hněvem, ztrácel svou rozvahu, a se zkalenými myšlenky se choval hůř než zvíře.

Děti, stále dostáváte různé podněty ode všeho, co vás obklopuje a způsobuje, že nevíte, jak se rozhodnout, co je dobré a co zlé. Zvažujete své činy a jednání? Přemýšlíte, když jednáte impulzivně? Připustíte si, že pravost těch, kdo Mě uznávají jako Boha, vás převyšuje, protože jsou zodpovědní za své skutky a jednání?

Lidstvo se nachází v rychle se měnících časech, a proto používá slovo "odpuštění" s velkou lehkostí, abyste omluvili své zlé činy, a Já vás pozoruji a vím, že dokud se nerozhodnete s pevným úmyslem se změnit, tak slovo "odpuštění" je jen prostředek k zakrytí řetězu nepřiznaných omylů.

Existuje u vás nedostatek vnitřního poznání, ten pravdivý pohled do vašeho nitra, abyste převzali zodpovědnost za činy, které jste spáchali. Pro každého je nutné, aby se zeptal: "Jaký jsem? Jak se chovám k bližnímu? V co věřím?"

Mé děti, ti, kdo manipulují lidmi, vytvoří každý možný scénář, abyste jasně nepochopily, co vám teď říkám. Musíte reagovat podle vašich vlastních přání, jimiž byste se ke Mně přiblížily, protože víte, že jen Já vás vedu ke spáse.

Právě tak, jak je člověk zmatený a jde po špatných cestách, aniž by znal sám sebe, také příroda uviděla, jak je lidstvo bezohledné v zacházení s ní a jak ji ničí. Lidské sobectví dospělo k neoprávněnému zásahu do Stvoření a zpustošilo je. V tomto čase, člověk – agresivní, krutý, zraňující, nízký, zbavený lásky a odlidštěný – není Stvořením uznáván. Vzhledem k tomuto neuznání Stvořením, lidstvo zesiluje své utrpení. Přírodní síly se sjednocují, aby Mě člověk hledal, uznal Mě a vrátil se ke Mně. Proto z vesmírného prostoru přichází to, co u člověka vyvolá strach a nechá ho vzývat mé jméno bez přestání.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile, země se pohybuje.

Modlete se, mé děti, modlete se za Indii, její půda se třese.

Modlete se, děti, modlete se za mé kněze, světskost je velkým pokušením.

Moji milovaní lidé:

Nepokračujte v omylu, zkoumejte sami sebe.
Až každý pozná, jaký je, pak začne změna a návrat ke Mně.

Mé srdce spolu se srdcem mé Matky vás čekají.

Přijměte mé požehnání a buďte pozorní k tomu, co nepřichází ode Mne.

Váš Ježíš
zpět