150. Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZKOUMEJTE SEBE, DĚTI, NEBOŤ MUSÍTE PROJÍT TOTÁLNÍ ZMĚNOU


Drahé děti mého Neposkvrněného Srdce,

žehnám vám, žijete v mém srdci a potřebuji, aby vaše srdce tlouklo v rytmu mého srdce.

Lidstvo lásku zapomnělo a v tomto čase je největším problémem člověka to, že nezná lásku – lásku k sobě samému a k bližnímu. Člověk nezná lásku a nazývá sám sebe křesťanem, aniž by znal mého Syna do hloubky, a pracuje a jedná zcela proti Boží vůli, pracuje a jedná podle svých rozmarů, pronáší slova a činí skutky, které jsou proti učení mého Syna.

Jsou snad v těchto časech křesťané jiní než můj Syn?...
Nebo dal můj Syn této generaci jiný Zákon, jiná Přikázání, jiné předpisy?

Jak klamete sami sebe, mé děti! Všechny jste mé děti, miluji vás stejně.

Jak podvádíte samy sebe tím, že pod nějakou výmluvou podněcujete chování, které je neslučitelné s učením mého Syna!

Zákon Lásky není neplatný; je stejný, včera, dnes a navždy. Kolik jen vás se nazývá křesťany a říkáte, že mě milujete a zformovali jste malé sekty, které dávají Písmu svatému jiný výklad, který vám vyhovuje. Setkáváte se, abyste se živili iluzemi, stavěli se do popředí a nevykonáváte povinnosti pravého křesťana. Neevangelizujete, ale omezujete se na zdánlivé činy zbožnosti, ale v podstatě nejste v souladu se zbytkem církve mého Syna.

Měli byste se shromažďovat, abyste se ve shromáždění naučili pokoře, neboť kdo není pokorný, je pyšný, a pyšný člověk se musí sklonit, dokud se nenaučí být pokorný a poslušně plnit to, co můj Syn požaduje od každého, kdo Ho chce následovat jako opravdový následovník.

Hvězdy osvětlují nebeskou klenbu a vy jste dostali Ducha Svatého, abyste byli světlem světa, ale stvoření, která plně nežijí lásku k svému bližnímu a nemají úctu k Božím příkazům, nemohou být světlem světa, ani šířit Slovo mého Syna.

Vidím, kolik jste vytvořili malých jednotek, které se příliš vzdálily od učení mého Syna, a proto vás v těchto časech nabádám, abyste provedli nápravu.

Člověk nevidí dovnitř sebe. Je pro něj snesitelnější dívat se na jiné a kritizovat je, ale vy víte, že v těchto časech musíte zůstat v neustálé duchovní bdělosti.

Já, jako Matka lidstva, vás vyzývám, abyste se v pravdě zavázali stát se dětmi mého Syna, které plní Boží příkazy.

Tyto časy vyžadují nejvyšší bdělost vůči Satanovi a všem démonům, kteří se vrhají na duše a hledají nejnepatrnější špatný skutek nebo jednání, aby je pak nechali padnout do největších hlubin hříchu.

Děti mého Nejsvětějšího Srdce, nemůžete se samy nazývat svatými, nemůžete říct, že jste dosáhly svatosti, nebo že se vám podařilo dosáhnout spásy. Taková arogance není hodna opravdového křesťana. Mé děti usilují do posledního okamžiku své existence o svatost, o spásu, neboť spása není slovo, spása je soubor prací, činů, neustálého úsilí, péče, podřízení lidského ega, poslušnosti, lásky k bližnímu, naděje, pokory, víry... Víra vzrůstá, když se mé děti ponoří hlouběji do života mého Syna, když při každé příležitosti, kterou mají, prokazují svou lásku k jeho lidu a k jeho dětem.

Každý z vás je jiný, ale s nikým nebude zacházeno podle individuálních pravidel, neboť vám byl dán jediný Zákon pro všechen lid, pro lid mého Syna. Slovo pro lid mého Syna je jedno, a je jedna jediná Matka, kterou můj Syn dal svému lidu.

Ještě vám chybí vědomí, neboť je-li vědomí ve svém nejvyšším projevu, pak bojujete v každém okamžiku svého života o to, abyste v celé šíři praktikovali "Lectio Divina", o které se můj Syn přišel rozdělit s vámi od času, kdy mě požádal, abych učila jeho lid jako jeho věrného učedníka. Ale je skutečností, že "Lectio Divina není ukončeno, protože odmítáte pohledět do svého nitra a očekáváte od ostatních to, co chcete pro sebe, nemáte úctu ke svým bližním, soudíte už předem, aniž byste byli Bohem, dovolujete si hřešit jako člověk povýšený a bezcitný.

Kolik jen falešnosti v sobě nese každý člověk!
Kolik pokrytectví prodlévá v tomto lidstvu zbaveného hodnot!

Vidím zemi krvácet, hluboce krvácet. Ano, země krvácí, krvácí veškerou krví, kterou na ni člověk nespravedlivě vylil, krví nevinných, krví nevinně umučených. Krvácí kvůli nelítostným lidem, jejichž jediným cílem je prosadit se terorem. Kolik je v tom omylu a kolik hořkosti přinášíte mému Synu! Neboť On žije teď v každém z vás, kde obnovuje své bolestné utrpení.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, zdá se vám, že se cítíte v bezpečí, protože pod nohama cítíte pevnou zemi, ale kolik z vás si představí své nohy na pohyblivých píscích?... Přestože o tom nechcete vědět, musíte v tomto čase projevit nejvyšší možné úsilí, měly byste použít vší svou sílu ve vašem těle, ve vaší duši, i v duchu, aby vaše duše byla zachráněna.

Každý člověk je jiný, ale musí najít soulad v lásce, kterou vám můj Syn odkázal, protože člověk, jenž nemiluje svého bližního, nemůže milovat mého Syna, s nímž je jedno.

Je tolik bojů, které se objevují po celé zemi, tolik zmatků v této chvíli. Je tolik lidí, kteří kvůli tomu kárají ďábla!... Neklamte se, chybí vám růst v lásce, ve věrnosti k mému Synu, chybí vám víra, když čelíte obtížím života, prosíte tak slabě a nejistě, že vaše prosby se cestou ztratí.

Modlitba má největší důležitost, neboť modlí-li se lidé mého Syna s vírou, energicky a s jistotou, můj Syn ukáže své nekonečné milosrdenství. To neznamená, že tato generace nebude očištěna, ale můj Syn vskutku odpoví svým nekonečným milosrdenstvím na vřelé, prosebné modlitby svého lidu.

Modlete se, milované děti, modlete se za Spojené státy, na které v tomto čase pohlížel celý svět. Modlete se, neboť z této země přijde na lidstvo neštěstí a bolest.

Modlete se, milované děti, modlete se za údajná spojenectví, modlete se za podepsané smlouvy, podepsaná ujednání, neboť přijde den, kdy všechno, co se zdálo být jednotou, se zhroutí a vyvstane nejhorší rozpolcenost, jakou kdy lidstvo zažilo, a následky pro lidstvo budou katastrofální.

Modlete se, milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za vaše bližní, aby poslechli volání této Matky a už dále nepředstírali, že milují a naplňují Boží Zákon.

Andělé vykonavatelé jsou již lidstvu blízko. Buďte silní, pevní a rozhodní. Vy, děti, které v každém okamžiku svého života bojujete, abyste zůstaly věrné a plnily příkazy mého Syna, usilujte najít sílu v potravě eucharistie. Zesilujte dále své modlitby a buďte těmi, kdo zcela a naprosto naplňují lásku mého Syna ke všem jeho následovníkům. Zkoumejte sebe, děti, neboť musíte projít totální změnou, protože žádné lidské stvoření si nemůže říct, že žije v naprosté svatosti, neboť vlastnosti lidského ega zůstávají skryté v každém z vás a dokonalosti jste nedosáhly.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, vy víte, že země se bude stále třást, vy víte, že příroda udeří na celý svět. Zůstaňte připraveny a dívejte se nahoru, neboť člověk chodí tak, že se dívá na zem, proto se nemůže odpoutat od světa. Musíte se dívat vzhůru a zavázat se jít vzhůru, abyste dosáhly opravdového duchovního vzestupu. Toto je nejvyšší nutností pro každé z mých dětí v tomto čase, protože každý, kdo se nedokáže odpoutat od toho, co je světské, nemůže tvrdit, že je víc duchovní. Abyste zachránily své duše, musíte být duchovní stvoření a více mystické.

V každém díle, v každé situaci, která se vám naskytne, měly byste dát duchovní odpověď a ne čistě lidskou odpověď.

Povzneste se, děti, jděte za hranice světského, abyste byly hodny statečnosti, kterou nutně potřebujete, abyste čelily pronásledování, ponížení, mučednictví, neboť nejen když je lidské stvoření umučeno předměty, vyrobenými lidskou rukou, se bytost může nazývat mučedníkem. Kolik z vás je každodenně mučeno svými vlastními bratry, zvráceností a nedostatkem lásky vašich bližních, ve vašich vlastních domovech. Kolik z vás je mučeno nejmocnější zbraní, kterou má člověk k týrání a zabíjení, k udušení, k bičování: svůj jazyk!

Jen ti, kdo se dokážou spatřit v nitru svého vlastního zrcadla, jsou těmi, jimž se podaří odpoutat se od sebe samých a otevřít se opravdové znalosti obsažené v Božím Slovu.

Pojďte ke mně, pojďte, abych vás mohla vést. Já nejsem víc, než můj Syn, jsem Matka mého Syna, jsem Matka každého z vás, i když mě nepokládáte za Matku. Pojďte ke mně, protože vás povedu a budu se za vás přimlouvat. Pojďte ke mně, děti, pokračujte v cestě a buďte odhodlané k opravdovému obrácení.

Milujte jeden druhého jako opravdoví bratři, neudržujte pokrytecké vztahy, buďte průhlední, jako křišťálově čistá voda, a snažně vás prosím, aby mléko a med mohly proudit k potřebnému z každého z vás.

Udržujte své lampy rozsvícené a nedovolte, aby byly znečištěny.

Žehnám vám, mé děti, miluji vás, přitáhněte se ke mně, neboť já neodmítnu roztáhnout mé paže před nikým, kdo mě prosí, abych ho vedla k mému Synu.

Matka Maria
(*) Poznámka překladatele:
Lectio Divina je způsob modlitby, kdy modlící čte Písmo svaté tak, že se obrací k Duchu Svatému v rozjímání, a ne k vlastnímu studiu textu.
zpět