152. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VYZÝVÁM VÁS K PŘEMÝŠLENÍ O ZPŮSOBU, JAKÝM PRACUJETE A JEDNÁTE


Moji milovaní lidé,

miluji vás věčnou láskou...

Moji lidé, které miluji, jsou ti, které neustále chráním. Moji milovaní lidé jsou nejpokornější, nejbdělejší, mající nejvíce naděje a ti, kteří přetvářejí každý okamžik v dar lásky pro spásu duší.

Buďte milosrdní, jak jsem vás učil.

Buďte životem mého Slova, nečtěte mé Slovo, abyste si nahlas říkali jen jisté věty, které se vám líbí. Živte se mým Slovem, abyste je milovali, a skrze lásku k němu vás Pravda přitáhne blíže ke Mně a sjednotí vás se Mnou.

Mé děti, buďte objektivní a moudré. Budete-li věrné a pravé, osvítím vás. Lidská bytost, která nelituje svých omylů a svých hříchů, následkem toho nenalézá mé Světlo a jde dál v temnotě. Celé lidstvo potřebuje osvítit svůj rozum. V tomto čase ale rozum nedokáže odfiltrovat zlobu, vyvolanou člověkem a vším, co ho obklopuje, která k němu přichází. Proto je pro duši tak těžké, aby vedla tělo, které má jen slabou vůli.

Moji milovaní lidé, jak snadno tíhnete ke škodlivé práci a jednání a směšujete svobodnou vůli s nemravností, a když se chopíte prostopášnosti, držíte se jí tak pevně, že se stane posedlostí. Posedlost vás vede k pohrdání vším, čím jste a co vlastníte, a kvůli pohrdání toho všeho, vás napadne ďábel, odvleče do otroctví, až otrok nebude moci dále žít bez svého pána. A... je to démon, který se raduje, když člověk žije tělem a ne duchem.

Mé děti nemohou žít mým Duchem, jestliže Mě neznají, když Mě odmítají, protože dychtí po nemravnosti, žijí-li život uprostřed neřestí všeho druhu, když dávají volný průchod lidskému egu, které lidi, aniž by si toho všimli, vyzdvihuje, dokud totéž ego je nepřivede do jejich vlastního zničení skrze pýchu, protože své bratry považují za nevědomé bytosti.

Milovaní, velké zlo polapilo člověka kvůli pýše a toto zlo je ironií, kterou člověk nese ve svém charakteru. V tomto čase lidský charakter učinil své myšlení hrubým, svou mysl, své ego, svůj mozek a své srdce potáhl krustou, aby lidstvo neznalo bolest ani soucit. Lidské ego vytlačilo člověka – mého syna – aby stvořilo člověka světa, chlípníka, násilníka, vraha, bezcitného stoupence přisluhovačů Zlého...

Moji milovaní lidé, boj mezi dobrem a zlem nepřestane, dokud se nesjednotíte ve Mně. Žijete v neustálém utrpení kvůli své neposlušnosti, utrpení, které prostoupilo jádro vědy, srdce jednoty lidstva, které oslabilo řád, zastřelo morálku a dokázalo, že lidstvo žije falešnými lidskými poctami, které nejsou nic jiného, než přijetím lží a ztrátou statků našeho Domu.

Děti, vy okamžitě zapomínáte – není pro vás příjemné si pamatovat, co od vás požaduji –, abyste přestaly jednat podle svých rozmarů. Nemyslíte na spásu duše, utlačujete ji, aby vás nepřivedla k tomu, že byste si všimli i nejslabšího pocitu z nepřítomnosti dobrých skutků.

Nestaráte se o svou duši... a je to tím, že jste nebyly učeny o transcendenci duše v lidské bytosti. Necháváte se ovlivňovat prchavými emocemi a vzpíráte se lásce. Pamatujete si, co je duši odporné, aby ode Mne nedostala sebemenší zprávu.

Lidstvo se soustřeďuje na inteligenci bytostí, neustále zdůrazňuje intelektuální pokrok a ponechává stranou zásady úcty, oddanosti a vděčnosti ke Mně.

Dívám se na tak mnoho z vás s pamětí blokovanou cáry, závislostmi, ambicemi, pošetilostí, chladností, zaujatostí, nevědomostí, neúctou, nedostatkem lásky, nedostatkem všímavosti a neznalostí, že žijete v nekonečné agonii...

Vzpomeňte si na mé Slovo, abyste je uváděli do praxe. Blázni jsou ti, kdo vědí, a přesto nevidí, vědí a neposlouchají, vědí a nejdou, vědí a jsou náladoví, ti, kdo znají Mne a mou spravedlnost, na ni zapomínají, a říkají si: "Boží spravedlnost na mne nedosáhne"... Jak se jen mýlí!

Moji milovaní lidé:

Přicházím se svým přísným Slovem napomenout ty, kdo vědí, že jsou voláni a neposlouchají, nebo si myslí, že jsou nepostradatelní.

Myslete, dívejte se kolem sebe: kolik znamení, kolik varování, kolik konfliktů v člověku, kolik hlouposti ve vás, a vy se nechcete změnit! Nezapomeňte, že pokorní jsou ti, které miluji nejvíce. Buďte první, kteří přijdete ke svým bratrům s mou Láskou, buďte první, kdo poprosí o odpuštění své bratry, i když to nemusíte udělat, buďte první, abyste byli svědectvím dobré práce a činů.

Musíte očistit svou paměť od všeho, co vás nutí jít zpět a vzdaluje vás ode Mne. Použijte svou inteligenci, abyste udrželi svou paměť osvícenou a ne zakalenou minulostí, ale stále zůstávejte v přítomnosti a neváhejte opakovat své přemýšlení.

Děti:

Přemýšlejte. Nejednejte nerozvážně, neboť je příliš mnoho stvoření, která jednají bez rozmyslu.

Vyzývám vás k přemýšlení o způsobu, jakým pracujete a jednáte. Nežádám vás, abyste se dívali na vašeho bratra, abyste tím omlouvali své vlastní dílo nebo jednání, ale volám každého člověka konkrétním a osobním způsobem, protože v mém pohledu náleží práce a jednání plně k osobní zodpovědnosti. Vnější vlivy jsou tím, co musíte ovládnout. Ne naopak.

Dávám vám pokyny, abyste byli pravými svědky mé vůle. Nežijte tak, že se schováte za svého bližního, abyste ospravedlnili své špatné skutky.

Když jednáte dobře, neříkáte Mi: "Pane, jednal jsem dobře díky mým bližním", ale s velkou lehkostí připisujete sobě, co je dobré ve vaši práci, nebo činech. Takovými byste měli být, nejste-li schopni ovládat sebe, nebo odolávat zlým sklonům.

Musíte se povznést, být silní, abyste Mě poznali a milovali Mě.

Někdy světské polapí ty, kteří si říkají učenci. Polapí je skrze činy, které se odehrají bez povšimnutí, podmaní si je pýchou, a když pýcha vstoupí do lidské bytosti, pak se tato zveličuje falešným věděním a vyžaduje respekt, který povyšuje její ego nade vše a nad každého.

Buďte silní, odolávejte našeptávání zla, které se rychle šíří z jednoho konce země na druhý, a přivádí k pádu ty, kteří jsou vyvedeni z míry a nezralí.

Moji milovaní lidé, potřebujete žít ve vnitřním pokoji, aby se vám vaše dobré úmysly vydařily, abyste činili pokání.

Potřebujete žít ve vnitřním pokoji, abyste se mohli sjednotit se Mnou. Potřebujete vnitřní pokoj, abyste Mě poznali a zůstali věrní, až budete čelit zkouškám, které jste sami na sebe uložili kvůli velké neposlušnosti a vzpouře proti Mně. Nevěra mého lidu je příčinou tolikého utrpení lidstva.

Kolik vás Mě zapře ze strachu z odvety!

Kolik vás zradí své bratry, rodiče, svou vlastní rodinu, aby děti temnoty vás nepronásledovaly!

Modlete se, mé děti, modlete se za Řím, bude postižen ohněm, Itálie bude silně otřesena.

Modlete se, mé děti, modlete se, má církev se třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko, bude znovu bičovat lidstvo.

Modlete se, mé děti, modlete se, vulkány začínají být aktivní s velkou silou.

Vzhlížejte nahoru, vzhlížejte nahoru!

Žehnám vám v každém okamžiku, žehnám vám, abyste se všichni vrátili na cestu. Má Matka neodmítá žádné ze svých dětí. Má Matka vás hledá, aby vás přitáhla ke Mně.

Děti, Já neodepřu své milosrdenství nikomu, kdo prosí o odpuštění svých hříchů, kdo si opravdu přeje provést nápravu.

Toto je čas, ve kterém potřebujete přijmout mou Lásku a mé milosrdenství, abyste byly duchovně posíleny.

Miluji vás, cením si vás, žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět