154. Poselství Ježíše ze dne 7. října 2011.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KOMUNISMUS ROZDRTÍ NÁRODY TAM, KDE SE ZMOCNIL VLÁDY


Milované děti,

žehnám vám, vy jste můj lid. Ochraňuji vás a chovám vás ve svém srdci.

Nemějte strach a obraťte se.

Ano, nemějte strach a obraťte se!

Tolik lidí se vysmívá mému Slovu, tolik lidí se vysmívá a opovrhuje mými věrnými proroky, a pak je hledají, aby se cítili ochraňováni…!

Můj lide, rozlišuj mé Slovo. Falešní proroci jsou na vzestupu a matou ty, kteří patří Mně. Lidstvo se udržuje v konstantní nejistotě a trpí hladem, nejenom fyzickým, ale i duchovním.

Antikrist a jeho spojenci povstávají s velkou silou a postaví se slábnoucí moci vlád ještě před kritickými okamžiky, které přijdou na celou zemi. Komunismus rozdrtí národy tam, kde se zmocnil vlády a rozšíří se směrem k jiným národům s úmyslem je přemoci.

Já pošlu moji pomoc z nebes, ale můj lid Mě nepozná.

Já na vás čekám, moje milosrdenství nemá hranic, Moje láska se nemění, zůstává stejná pro všechny, kteří o ni požádají.

Moje milosrdenství vzrůstá, letí od srdce k srdci, živí vás, miluje a posiluje vás.

Velké změny se blíží a zmatek ovládá mé děti. Udržím vás v bezpečí, proste o mého Ducha Svatého, přijměte Ho ochotně.

Můj lid je mým lidem, není sám. Já miluji každého a každého stejně. Buďte poslušní mého volání.

Milovaní, oheň se pozvedne ze země, obři se probudí.

Modlete se za Island.

Modlete se Spojené státy.

Modlete se za Japonsko.

Je to modlitba, jež upevňuje jednotu mezi vámi, a mezi vámi a Mnou. Jednota je mocí, která oslabuje Zlého. Mluvte ke Mně a Já vás uslyším. Nejsem Bůh hluchý k prosbám mého lidu.

Tak jako slunce ozařuje a vyjasňuje ponuré dny, tak také mé milosrdenství dosáhne ke všem duším, které se kály ze svých zlých činů.

Já jsem Ten, kdo živí svůj lid. Já jsem Ten Stejný, který obětoval sebe za své děti. Já jsem Ten Stejný, který přichází, aby zachránil ty, kteří jsou jeho.

Můj Druhý příchod je blízko. Přijdu v síle a slávě a oddělím pšenici od plev.

Přicházím, abych osvobodil tuto generaci. Přicházím, abych jí přinesl mír, poté co bude očištěna. Volám mé milované kněze, aby udrželi můj lid v jednotě.

Moje milované děti, buďte silné a vytrvejte; hřích je temnotou.

Má Pravda, mé Slovo je sluncem, které dává světlo a živí duše.

JSEM, KTERÝ JSEM.

Můj lid je mým lidem.

Žehnám vám. Jděte v pokoji.

Váš Ježíš
zpět