158. Poselství Ježíš ze dne 8. února 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


V TOMTO ČASE ZLO JIŽ ROZVINULO SVOU SÍLU PROTI KAŽDÉMU Z VÁS


Můj milovaný lide,

mé požehnání není podmíněné, mé děti je dostávají neustále.

Má láska je pro všechny, záleží na každém, zda ji přijme nebo ne. Hříšník, který dokáže činit pokání, který se dokáže otevřít a cítit mé požehnání a tudíž mou Lásku, dosáhne to největší, co si člověk může přát: SPÁSU DUŠE.

V tomto čase ti, kdo pracují na mé vinici, se budou těšit z mých plodů nejen v mém Domě, ale i na zemi, a již dostávají požehnání, protože jsou těmi, kdo napodobují mé jednání a činy a dostávají tak pomoc mého Domu. Má Matka neustává ve své dobrotě, pokrývá vás jí, dává vám sílu a vzdaluje vás od pokušení.

Moji milovaní lidé, v tomto čase zlo již rozvinulo svou sílu proti každému z vás. Růst této síly je stále aktivní, nepřestává, zahrnuje všechny obory společnosti: vědu, zdraví, zbraně, morálku a potravu. Všechno je spojeno a zlo neustále postupuje, aby vám ubližovalo, abyste ustoupili ve všech ohledech, zejména vy, mé děti, když jste napadány nejen ve vašem každodenním životě, ale když útočí na vaši osobnost a spiritualitu. Pohled zla se nyní zaměřil na lidskou bytost jako na druh, který má nechat zmizet.

Cílem zla je nikdy se nezastavit a zůstávat stále v činnosti, reprodukovat se, zesílit své působení a ve všem škodit lidstvu. Proto, mé děti, u každé novinky se potřebujete ptát samy sebe: jaký je záměr, jenž motivoval síť zla, aby ji pro nás vytvořilo?

Vskutku, moji lidé se zastaví u každé mé prosby nebo podnětu, ale nedělají pokroky, nereagují. Tento okamžik ztrácíte, zlo jej však neztrácí, ale používá k tomu, aby vás odvrátilo od všeho, co vám sděluji, od všeho, před čím vás varuji a od všeho, co vám vysvětluji, a takovým způsobem, že cítíte, že každé Slovo, přicházející z našeho Domu, je těžké si podržet ve svém srdci.

Víte, mé děti, že vás ovládla lenost mysli? Nic není těžké, máte-li chuť se vnitřně rozvíjet. Právě proto zlo jedná rychle a zdá se, že dobro zůstává ve stavu letargie. Vy spíte, odpočíváte, necháváte se unést leností, a ne aktivitou, nehýbete se, neprojevujete žádnou iniciativu...

Probuďte se! Vyzval jsem vás, abyste se probudily, abyste vyšli ze své otupělosti, ale zlo pokračuje ve zrychlování, aniž by se zastavilo, ale vy, ano, vy se necháváte vším zastavit.

Děti, zlo je v činnosti, působí od člověka k člověku, uchopí každé z vás a utká se s vámi v osobním boji. Ono ví, jaká je slabost každého lidského stvoření a neustále na ni útočí, aby je přivedlo k pádu. Toto by nemělo být překážkou na duchovní cestě – měly byste rozpoznat zlo a nedávat mu příležitost, aby vás přivedlo na bitevní pole. Mé děti, jste méně než nemluvňata, reagujete s takovou dětinskostí na sebemenší podnět, že jsem zahanben reakcí některých z vás, které nedojdou ke zralosti a dovolují zlu, aby je dostalo tam, kam chce.

Pokračujete s takovou tvrdohlavostí a sebestředností, vědouce, že se musíte pozvednout, neboť se nacházíte v době přípravy na Varování, a vy přitom popíráte své osobní pochybení a připisujete je ostatním.

Děti, přede Mnou nebudete moci zakrýt svou osobní zodpovědnost za žádný čin a jednání.

Je to lidská tragedie, skutečná tragedie, protože neuvádíte v čin, co slyšíte, ani nevěříte, že to, co slyšíte nebo čtete v těchto poselstvích, je určeno vám.

Má trpělivost je nekonečná, ale čas, vám vyměřený a určený, ten NE! Kolikrát jsem vám řekl, že každý je zodpovědný ze svých činů! Vyzval jsem vás také, abyste duchovně rostly a vaše osobnost zrála ve vašich dílech a činech.

Děti, vy nechápete, že zatvrdíte-li svá srdce, ztratíte schopnost být laskavé, dobrotivé, být požehnáním, a co je nejdůležitější – ztratíte schopnost milovat a být láskou. Tehdy přicházíte do okamžiku, kdy už nenajdete lék.

Nazýváte se křesťany a čtete naše Slovo, ale zůstáváte lhostejní... Říkáte si: "To, co čtu, není určeno pro mne"... Myslíte si to a nejednáte, nepokáráte sami sebe, a proto to udělám Já...

Pokárám přímo toho, kdo Mě zná a nemění se...

Zmínil jsem se vám, že tvrdost srdce dosáhla bodu, kdy se stane nevyléčitelnou. A proč je tomu tak? Jak může Kristus něco takového říct?

Protože Mě znáte, a protože od toho, kdo Mě zná víc, vyžaduji víc, ne však od toho, kdo zatvrdil své srdce a nezná Mě. Ten, kdo Mě nezná a slyší má pokárání, a proto prosí, aby byl uzdraven, dostává u Mě větší příležitost než ten, který Mi stále jen naslouchá a odmítá Mě.

Dívám se na lidi, kteří učinili smutné rozhodnutí vzepřít se těmto vysvětlením našeho Domu, a rozhodli se nebýt dojati, jakkoli silně k nim mluvím. Tato stvoření jsou jako kameny úrazu. Dovolím jim, aby žili svou svobodnou vůlí, dokud neuvidí jasně to, co dříve viděli jako temnotu.

Kameny úrazu existují, mé děti. Ať nikdo z vás není kamenem úrazu, protože pak budu jednat se svou spravedlností.

Ten, kdo Mi odmítá naslouchat, a přitom Mě zná, si sám vytváří imunitu a odolnost vůči mému Slovu a mé Lásce.

Nebuďte překvapeni mou přísností, je v ní skryta má nesmírná a věčná láska ke každému z mého lidu.

Děti, tento čas je mimořádně choulostivý. Čiňte pokání! Ne vaši bratři a sestry, ale vy... Ano, vy, kteří čtete mé Slovo: Čiňte pokání! Je to naléhavé.

Musíte na sebe vzít zodpovědnost za každý čin. Je snadné dávat vinu svým bližním za vaše osobní pády. Padne-li někdo z vás, není to proto, že někdo jiný je slabý, ale proto, že ten, kdo padá, je slabý, a klesá kvůli své vlastní slabosti.

Nevidíte, jak rostou problémy po celé zemi. Ze všech možných důvodů zmatky narůstají, nezastavují se, ani se nezastaví, hněv pronikl do psychiky člověka a ta reaguje ukvapeně. Tento čas není pro nevhodné reakce, v tomto čase musí být mé děti zralé, aby odolaly zlu.

Modlete se, modlitba je mocná, nezanedbávejte svatý růženec, přijímejte Mě náležitě, nezapomínejte, že Boží Zákon je věčně přítomný, Přikázání nejsou předmětem reforem. Moji lidé Mě musí poznat, aby mohli žít ve Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za mou církev, chaos vzrůstá spolu s rozdělením. Má církev se bude stále třást, můj lid musí zůstat sjednocený v mé lásce.

Modlete se, mé děti, modlete se, velký národ severu bude kořistí teroru, železná ruka bude zastavena až po utrpení mých dětí.

Modlete se, mé děti, modlete se, lidé budou dezorientováni nepředvídaným pádem boha peněz.

Modlete se, děti, modlete se v reakci na hrozbu. Čin zavdá popud k utrpení lidstva.

Modlete se za Chile a Itálii, budou se třást. Kde se země dosud netřásla, bude se třást.

Moji milovaní lidé, nechávám se poznat v lidech, když člověk ve Mně nachází radost, když se ztiší, že nejde sám, a když se nenechá zneklidnit banalitami ve své mysli.

Děti, buďte moudré, splňte, o co vás prosím, respektujte a naplňujte náš Boží Zákon: Přikázání... Nezapomeňte, že rozum vás vede k inteligenci, abyste mohly splnit naše příkazy, a spolu s jejich plněním dosáhnete moudrosti, která je k jejich splnění nutná. Neboť jste-li odděleni od moudrosti, upadnete do omylů, a ty se stanou pro vás nesprávnou volbou.

Můj lid musí být věrný a pravdivý.

Můj lid čeká se svatou trpělivostí, ale musí přitom jednat.

Sešlu mého anděla pokoje, nenechám vás samotné uprostřed smečky vlků v rouchu beránčím, následovníků antikrista. S mým andělem pokoje posílím, co naše vůle ohlásila o rodině. On bude stále v rámci rodiny.

Mé srdce je neustále drásáno milióny potratů, které jsou povoleny. Tato povolení jsou nejen degenerací lidí jako lidských bytostí, ale dělá lidi neschopnými vyvíjet se v duchu.

Moje děti by se neměly modlit jen před oltářem v chrámu. Každý člověk je chrámem Ducha Svatého, a jako takový, si musí uchovat pokoj. Ten, kdo nejedná tímto způsobem, se dopouští vážného nedostatku v mých očích.

Děti, v mém Domě přivítám všechny za podmínky, že naplňujete naši Boží vůli. Nejste děti, které jsou opuštěné, jste děti, které byly varovány.

Právě tak, jak vás miluji, musíte chtít a mít potřebu vysvětlení Božího Slova.

Nemějte strach, poslouchejte. Netoulejte se, jděte ve spravedlnosti a Zákonu a chovejte se jako mé pravé děti.

Volám vás, pojďte ke Mně.
Miluji vás, milujte jako Já.
Ukazuji vám cestu krok za krokem. Rozhodněte se Mě následovat.

Žehnám vám, pojďte ke Mně.

Váš Ježíš
zpět