159. Poselství Boha Otce ze dne 24. října 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NADE VŠECHNO


V přicházejících časech uvidíte mnoho smrti a ničení. Lidé, které znáte, budou zabiti ve vašich ulicích. Budete se ke Mně modlit, abych zastavil chaos a zabíjení, ale Já nemohu vyslyšet vaše modlitby, neboť Písmo musí být naplněno, abych se mohl vrátit a přivést vás domů.

V tomto čase mnozí z mých vlastních budou Mnou pohoršeni a odpadnou. Budou si myslet, že jsem je nevyslyšel proto, že jsem je opustil, že Mi na nich nezáleží, ale tak tomu není.

Mé děti, kdybyste se jen rozhodly poznat mé Slovo, znaly byste v tomto čase Pravdu v srdci a necítily byste se uraženy.

Dejte si za úkol poznat mou vůli k pochopení Pravdy. Vykonám práci ve vašem srdci, abyste se Mě naučily nade všechno milovat.

Bůh Otec


Mt 24, 12: A proto se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

Dt 21, 8: Sám Hospodin půjde před tebou, půjde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

2Thes 2, 3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení.

Jr 29, 11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Řím 15, 4: Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.
zpět