161. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KAŽDÝ TEP VAŠEHO SRDCE NECHŤ JE JEDINÉ TE DEUM


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

radujte se a plesejte, vzdávejte neustále díky a velebte moji nekonečnou dobrotu, moji milosrdnou lásku za to, že můžete žít v mé Přítomnosti. Zůstal jsem tady mezi vámi ve světle chleba a vína s mým vzkříšeným Tělem a Krví. Svou vírou můžete okusit moji láskyplnou Přítomnost.

Moje děti, kdybyste uměly pochopit, jak velkou milostí je svaté přijímání, zemřeli byste radostí, že se sjednotíte se Mnou, se svým Spasitelským Bohem, který za vás trpěl mučivou smrtí. Můžete se do Mne ponořit jako kapka do obrovského oceánu lásky. Každý dostane mou milost v té míře, v jakém stupni otevře přede Mnou svou duši k jejímu přijetí. Tak chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Běda tomu, kdo Mě k sobě vezme v hříchu, nebo mechanicky, nestaraje se o to, koho přijal do své duše, jen jako kousek chleba, který cumlá a pohltí. Všechny tyto duše učiní v sobě marným to množství dobra a krásy, o němž jsem pro ně snil.

Moji maličcí, hlásejte vždy a všude nevyslovitelně velkou milost svatého přijímání a to, aby se každý ke Mně přiblížil jen s čistou duší, neboť jedině takto je Mne hoden. Nechť si vezmou z pramene milosti, která má dva způsoby: Úplné otevření duše přede Mnou, a druhým je důvěra. Kdo Mi důvěřuje a odevzdá se Mi, tomu do srdce proudí Světlo, oslavené záření mého vzkříšeného Těla a mé Krve. Kde je toto Světlo, tam se neodváží temné duchovní síly, démoni a ďáblové, ale uprchnou a taková duše si vždy užívá velký pokoj a radost.

Moje drahé děti, tak pohlížejte na každé svaté přijímání, které vlije do vás vždy nové milosti, neboť Já, Bůh, jsem všemohoucí. Nevysvětlitelně vás miluji a veškerou mou touhou je, abyste byli tam, kde jsem Já, a viděli mou slávu. Každá taková duše, která v připravenosti čeká na okamžik své smrti – která není smrtí, ale nekonečnou radostí velkého setkání se Mnou, touží vroucí, hořící, ohnivou touhou po věčném pohledu do mého svatého Světla. To ale dokáží učinit jen ti, kdo žijí ve svatosti života.

Totiž v okamžiku smrti, každý člověk v hloubce své duše cítí, kam vede jeho cesta. Ti, kdo se smrti bojí, jdou po špatné cestě a bojí se rozsudku, jenž je raní. Takové duše se dostanou buď do očistce, nebo do pekla. Ale je jedna malá část, která Mě s horlivou vírou miluje, žije podle mých Zákonů, zakusí v sobě mou božskou Přítomnost, kterou do nich vložím skrze svátosti. Proto ke Mně vykročí s nezkrotnou radostí a nesmírnou touhou po velkém shledání, kdy Mě mohou vidět ze světla do světla a navždy se ve svaté smlouvě se Mnou sjednotí.

Takové duše spolu se svatým Pavlem říkají, že smrt je pro ně ziskem a život plodnou prací na zemi. Takové duše se svatým Pavlem volají: Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus. Kdo ve stavu hodnosti přijímá mé Tělo a mou Krev, ty postupně přetvořím. Zbožští se ve Mně, a Já však budu přebývat v sedmé komůrce jejich srdce a skrze ně budu pokračovat ve velkém díle mého Vykoupení. Takové duše vždy dosáhnou cíle svého života, neboť jsem jim dal smysl jejich životu. Já jsem smysl a cíl jejich života.

Záchrana duší je jejich radostí a jedinou vůlí. Protože Mi odevzdali svůj život, žijí slova Otčenáše: Otče můj, přijď království tvé, buď vůle tvá v nebi, tak i na zemi. Avšak můj Otec na ně vylije svého Ducha, který je naplní a povede a učiní je mými spolupracovníky v nejsvětější úloze, v bohoslužbě. Takoví jste i vy, proto jste šťastní a vaše duše je v proudu světla plovoucí velký palác, kde šťastně přebývám a odkud vyzařuji i na vaše okolí moji požehnanou Přítomnost, mou milost.

Moji maličcí, buďte šťastní! Vzdávejte Mi neustále díky. Každý tep vašeho srdce nechť je jediné Te Deum. Velebte všemohoucího, vznešeného Boha, jenž svou všemohoucnost použil k tomu, aby On, Jehož svět není schopen přijmout, neboť převyšuje všechno a všechny a stojí nade vším, uzavřel svou božskou podstatu do svaté hostie a do svaté Krve, aby vstoupil do vašeho srdce a ztotožnil se s vámi, abyste se i vy v Něm zbožštili a čím dál tím víc zářili v tomto temném, hříchem zatíženém světě.

Vy, moji maličcí, jste nositeli světla. Vyzařujete mé Světlo a šíříte je na svět. Proto vás zlí nenávidí, ale ti, kdo Mě hledají, Mě skrze vás rychle najdou.

Žehnám vám, mé děti, aby váš život byl úrodný, hojně plodů přinášející viničný keř, k větší slávě mého Otce a k mé radosti. Přijměte mé požehnání vycházející ze srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 1, 17: Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí."
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět