163. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MNOZÍ SE NECHAJÍ OKLAMAT A BUDOU ZTRACENI


Moje drahé děti,

toto jsou poslední příležitosti k přijímání, dokud jsem ještě mezi vámi. V mé církvi nechají zaniknout proměňování a tím z kostela vyženou samotnou mši svatou, neboť kde není proměňování, nemůže už být ani mše svatá. Ale nebojte se, vždy budu řídit pravdivé a věrné kněze, kteří Mě milují s čistým srdcem a v úkrytech budou sloužit mši svatou a poskytovat svátosti, Mé Tělo a moji svatou Krev těm, kdo věří ve Mne.

Moje děti, hodina nadešla. Můj protivník už všechno předem naplánoval a důkladně připravil. Hodina odpadlictví od víry se naplní. Znamení už jsou jasně viditelná. Právě to Mě bolí nejvíce, že mnozí se nechají oklamat a budou ztraceni. Přestože jim dávám všechnu milost, volám je v hloubce jejich duše, přitahuji je k sobě, oni si ale více cení být v klidu s lidmi tohoto světa než se řídit Božími zákony.

Mé děti, chystejte se, hodina je zde. Zanedlouho vás odvlečou, zavřou do vězení a vaši krev prolijí kvůli vaší víře.

Moje drahé děti! Jako když nadešla má hodina, kdy jsem v Getsemanské zahradě řekl ano vůli mého Otce pro Vykoupení, kvůli němuž jsem se na tomto světě narodil, tak i nyní vám pravím, abyste řekli ano k pronásledování, k vyhnanství kvůli Mně. Takto mějte podíl na mém osudu, abyste po své smrti dostali podíl na mé slávě, neboť jen ten může být spasen, kdo vedle Mě vytrvá až do smrti. Nebe bylo stvořeno pro ty, kdo Boha milují.

K tomu vám žehnám nekonečnou, překypující láskou mého srdce a mým posilňujícím požehnáním k velkému konečnému boji, jenž se již naplňuje, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Kol 1,25: Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží Slovo.

Kol 1, 24: Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože já na svém těle doplňuji to, co ještě zbývá vytrpět do Kristových útrap; obrací se to k prospěchu jeho těla, to jest církve.

Mk 6, 30: Apoštolové se zase shromáždili u Ježíše a oznámili mu všechno, co konali a učili.

Mk 6,14: Král Herodes uslyšel o Ježíšovi – jeho jméno se totiž stalo známým a říkalo se, že to Jan Křtitel je vzkříšen z mrtvých, protože v něm působí zázračné síly.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět