165. Poselství Ježíše ze dne 6. prosince 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


MÉ TĚLO A MÁ KREV JSOU PRAMENEM VĚČNÉHO ŽIVOTA


Moje drahé děti,

život je krátký. Smrt přijde náhle. Žijte připraveni na smrt. Čeká vás rozsáhlé pronásledování křesťanů a vy, katolíci, budete pronásledováni ze všech stran, protože vaši pronásledovatelé odolali mým slovům: "Toto je mé Tělo, toto je má Krev". Nepřijmou svátost oltářní a moji skutečnou Přítomnost v ní. Označí vás za modláře, protože Mě adorujete pod Světlem chleba a vína. Avšak Já jsem takto zůstal mezi vámi a má slova jsou duše a život. Mé Tělo a má Krev jsou pramenem věčného života pro všechny, kdo je s čistou duší přijímají.

Mé děti, vy, kdo jste katolíci, zůstaňte Mi věrni až do smrti. Jezte mé Tělo a pijte mou Krev, neboť když s očištěnou duší přistupujete k této velké svátosti, Já žiji ve vás a vy ve Mně. Jsem mohutným pramenem síly pro všechny, kteří Mě s vírou k sobě přijmou. Zůstanete se Mnou v neoddělitelné jednotě celou věčnost. Přistupujte ke Mně, dokud jsem ještě mezi vámi!

Zanedlouho se budete nuceni ukrývat. Vaši pronásledovatelé vás budou chtít přesvědčit, že chléb a víno jsou jen symboly, v nichž nejsem přítomen. Budou si připomínat jen poslední večeři.

To vše činí můj protivník, neboť ví, nebude-li slavena svátost oltářní a vy Mě nebudete moci přijmout do svého srdce, tak ztratíte tu velkou sílu a milost, kterou ještě máte skrze mou skutečnou Přítomnost. Pak své oběti lehce povalí na zem a vrhne je do hlubin pekla. Dokážete se proti němu bránit jen tak, že nebudete mít podíl na činech jeho vazalů. Když se jim vyhnete a budete Mě adorovat ve své duši.

Čtěte evangelium! Jakmile se vám naskytne příležitost, účastněte se skutečné, v úkrytu sloužené, mše svaté. Zpovídejte se a přijímejte! To všechno nebude trvat dlouho, jen několik roků. Pak sestoupím z nebe a dechem mých úst smetu Zlého. Ukáži svou slávu, spoutám Satana na tisíc let a začne tisíciletá vláda pokoje. Do té doby však buďte bdělí a přichystejte se, neboť hodina již nadešla. Mnoho vás bude pro svou víru zabito, ale vytrvejte do konce, až do své smrti. Nebojte se, Já s vámi zůstanu každý den, až do konce světa. Posilním vás, a vaše srdce zapálím ohněm lásky, abyste Mě opět milovali. Naplním vaši duši, abyste toužili po Mně.

K tomu vám žehnám úžasnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět